Förespråkarna för självmord vinner mark på Internet

Förespråkarna för självmord vinner mark på Internet
– Självmordsförespråkarna har utmanat och kampen mellan de båda förklaringsmodellernas sätt att beskriva verkligheten har skärpts, säger Michael Westerlund som disputerar på fredag. Foto: Fredrik Mårtenson

Med hjälp av Internet har självmordsförespråkarna vunnit terräng, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

– I förlängningen kan detta leda till en viss uppluckring av de samhälleliga institutionernas makt och kontroll över självmordsämnet, anser Michael Westerlund som har analyserat vad som har hänt i kommunikationen om självmord på Internet.

Det hittills dominerande suicidpreventiva förhållningssättet utgår från att självmord är en så allvarlig, hotande och för hela samhället nedbrytande handling att den inte enbart kan hanteras av den enskilde individen.

Individens beslut 

Företrädare för det självmordsförespråkande förhållningssättet däremot anser att självmord kan vara ett godtagbart sätt för individen att ”lösa” problem. Och framförallt att det är ett beslut som helt ska vila på individen.

Internet har inneburit att skillnaden mellan den personliga, intima kommunikationen och den offentliga delvis har suddats ut. Det har blivit möjligt att vara anonym samtidigt som man träder ut i ett offentligt rum för att samtala och dela personliga tankar, känslor och erfarenheter.

Kommunicerar verklighet  

På samtalsforum om självmord sker en avidentifiering medan det individen väljer att kommunicera till stor del är autentiskt och utgår från verkligt upplevda situationer, händelser och erfarenheter.

Samtal som Michael Westerlund har analyserat vittnar om att de svar och bemötanden användarna ger och tar emot på forumen återförs till den fysiska och sociala verkligheten utanför Internets domäner.

– Det sker ett utbyte av erfarenheter och upplevelser mellan de virtuella rummen och den fysiska världen, vilket till viss del gör det svårt, och kanske i viss bemärkelse meningslöst, att tydligt skilja dessa kommunikativa dimensioner åt, anser Michael Westerlund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida