Förslag om en enda lag för patientens rättigheter

En enda lag för patientens rättigheter i stället för att ha dem spridda i en rad olika lagar. Det är en av punkterna i det utredningsbetänkande som Ansvarskommittén presenterade i dag.

– Vi föreslår nu att en samlad patientlagstiftning införs. Både för att stärka patientens ställning och öka överskådligheten och tillgängligheten för medborgarna, sa vid presskonferensen Ansvarskommitténs ordförande Mats Svegfors, landshövding i Västmanland.

Utredningen säger i sitt betänkande att patientens ställning har stärkts under de senaste tio åren och att den utvecklingen kommer att fortsätta genom bland annat bättre tillgång till kvalificerad kunskap, större möjlighet att jämföra och genom den ökade internationaliseringen. Patientens ställning har också förändrats genom lagstiftning.

Men, säger utredningen, på senare år har det framkommit att patienten – trots de ansträngningar som har gjorts – inte har en så stark ställning som man kunde önska sig. En utvärdering som Socialstyrelsen genomförde 2003 visar att lagändringarna inte har lett till några större förändringar. Rätten till information, delaktighet och medinflytande har kommit i skymundan. Huvudmännen har i stället koncentrerat sig på andra frågor, till exempel tillgängligheten.

Svåröverskådlig lagstiftning

En nackdel, menar utredningen, är att bestämmelserna är uppdelade i en rad olika lagar och gör hela lagstiftningen svåröverskådlig både för patienter och personal. Att göra lagstiftningen överskådlig ”är en förutsättning för att patienten skall kunna kräva sin rätt och att personalen skall kunna leva upp till sina skyldigheter”.

Sverige ligger efter övriga Norden

Bakom förslaget, liksom i alla utredningens förslag, finns en total politisk enighet. Alla riksdagspartiers representanter i utredningen är överens om betänkandet.

– Äntligen kan vi få en patientlagstiftning även i Sverige. Vi är i dag det enda landet i Norden som inte har någon, konstaterade Olle Schmidt, folkpartiets representant i utredningen.

En patientlag är också viktig ur rättvisesynpunkt. Eftersom utredningen anser att ansvaret för hälso- och sjukvården även i fortsättningen ska vara decentraliserat, bidrar en patientlag till att ge patienten likvärdiga villkor i hela landet.

Landstingen försvinner

En bärande del i Ansvarskommitténs betänkande är att de 21 landstingen ersätts med sex till nio regioner och med minst ett universitetssjukhus i varje. Det förslaget har varit mycket omdiskuterat under den senaste tiden, men även här är partirepresentanterna i utredningen eniga.

– Hälso- och sjukvården kommer att ställas inför mycket stora utmaningar i framtiden och vi kommer aldrig att kunna klara dessa med dagens organisation, sa Mats Svegfors.

Genom den förändringen tror utredningen att resurserna ska kunna förbättras genom större samordning och att man ska kunna öka det man kallar kunskapsstyrningen. Exakt vilka konsekvenser det leder till är osäkert, men kanske till färre sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida