Fortsatt osäkerhet om silverförband mot brännskador

Fortsatt osäkerhet om silverförband mot brännskador
Det är osäkert om förband med silver är bättre vid brännskador. Foto: Sårvårdsboken, USÖ

SBU har kommenterat en kunskapsöversikt om silverförband vid behandling av brännskador.

Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att avgöra om det finns någon skillnad i läkningstid, andel infektioner, smärta och skadliga effekter mellan förband och krämer med silver och förband utan silver på ytliga brännskador och ytliga delhudsbrännskador.

Det konstaterar SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården efter att ha studerat en systematisk kunskapsöversikt om silverförband vid behandling av brännskador. I en tidigare kunskapssammanställning drog SBU samma slutsats för behandling av kroniska sår.

Användningen av silver i vården av brännskador är ifrågasatt eftersom effektiviteten inte är helt klarlagd och det finns en risk för resistensutveckling hos bakterierna i såret. Dessutom har det visat sig att silverbehandling kan vara ogynnsam för den läkande huden.

Författarna till kunskapsöversikten kom till samma resultat som SBU och tror att en förklaring till att de inte såg någon skillnad mellan grupperna kan vara bristen på standardisering i de 14 randomiserade kontrollerade studier som ingick i översikten.

De stora skillnaderna i studiedesign försvårade jämförelser och metaanalyser, studierna var också för små, de använde olika effektmått och de flesta innehöll inte tillräckligt mycket information för att det skulle kunna gå att kombinera studier som har liknande interventionsgrupper.

Brännskador

I Sverige söker årligen cirka 20 000 människor sjukvård pga brännskador. Av dem har cirka 1 000 skador av sådan omfattning att de vårdas på sjukhus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida