Demensvård

Individen i fokus i nya riktlinjer för personer med demens

Individen i fokus i nya riktlinjer för personer med demens
I Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för demensvården ligger fokus på individen. Arkivbild: Mostphotos

Alla insatser som görs bör utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. Det betonar Socialstyrelsen i sitt förslag till nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Socialstyrelsen betonar att det inte går att bota en demenssjukdom. Men med olika insatser kan symtomen lindras, vardagen underlättas och livskvaliteten förbättras för de drabbade och deras anhöriga.

Syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder är därför att underlätta i vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt. Utgångspunkten i de nya riktlinjerna är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat arbetssätt. I allt från utredning och uppföljning, stödinsatser och läkemedelsbehandling ska personen, inte sjukdomen, vara i fokus.

Exempelvis rekommenderas att den som har lätt till medelsvår demenssjukdom och bor kvar hemma bör erbjudas dagverksamhet. I dag bor cirka 100 000 personer med demens i eget boende. Om fler av dem ska kunna erbjudas dagverksamhet måste dessa verksamheter byggas ut, vilket innebär ökade kostnader för kommunerna.

För att personalen ska kunna arbeta personcentrerat rekommenderar Socialstyrelsen att undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesgrupper erbjuds långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg. Även detta kommer att kosta pengar.

Socialstyrelsen rekommenderar också att hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuder vård och omsorg utifrån ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt till personer med demenssjukdom. Det kan till exempel ske genom regelbundna gemensamma träffar om vården och omsorgen för dessa personer.

Förslaget till de nya riktlinjerna ersätter den tidigare versionen från 2010. Men fullt ut börjar de gälla först till hösten 2017, efter att remissinstanserna har sagt sitt. Remisstiden går ut den 31 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida