Kolonundersökning helt okej med bra bemötande

De flesta patienter som genomgår kolonröntgen tycker inte att undersökningen är så besvärlig som vi trodde. Det visar en enkätstudie som vi har gjort på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhusets röntgenavdelning.

4 december 2008

Östra sjukhuset har kirurgi som specialitet och det innebär att många tarmundersökningar sker här. Många patienter ställer frågor efter undersökningen, och vi upplevde att vi inte hade tillräcklig information och kunskap för att kunna besvara dem.

Vi röntgensjuksköterskor har också ofta diskuterat och förundrats över hur positiva patienterna som genomgår kolonröntgen är, trots att det är en så påfrestande undersökning.

Vad som sker före undersökningen, som exempelvis laxering, kände vi till, men vad som händer efteråt visste vi faktiskt inte. Vi har alltid sagt till patienterna att dricka mycket vatten, för att undvika förstoppning, men vilken information de kan behöva för övrigt visste vi inte.

Så för att ta reda på hur patienterna upplever undersökningen, och vilka eventuella problem de har efteråt, fick vi idén att göra en enkät för att öka vår kunskap och kunna förbättra informationen till patienter och personal.

Under 2007 genomförde vi undersökningen, där vi frågade efter eventuella problem efter kolonröntgen.

Vi ville få reda på hur patienter med mag-tarmproblem upplever en tjocktarmsundersökning och speciellt efterförloppet. Kunde de åka direkt till arbetet? Läckage under hemvägen? Blev det problem med förstoppning? Dessa och en del andra frågor ville vi få svar på.

Vi ville också jämföra om det var skillnad i upplevelsen mellan dubbelkolonundersökning (tjocktarmen fylls med bariumkontrast och luft) och ct-kolonundersökning (luft och intravenös kontrast).

Båda undersökningsmetoderna har samma förberedelser. Tillsammans med kallelsen till röntgen får patienten information om laxering och undersökningens genomförande. Även rekommendationerna efter undersökningarna är likadana. (Se faktaruta nedan om hur de båda undersökningarna går till.)

Vi gjorde en enkät med de frågeställningar vi var intresserade av och frågade patienterna efter genomgången undersökning om de ville delta. Enkäten bestod av frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor. Patienturvalet gjordes utifrån att de skulle förstå svenska och inte ha en demenssjukdom.

Totalt svarade 77 av 100 patienter födda mellan 1915 och 1963. Enkäten är inte validerad men kan ändå ge kunskap om patienternas upplevelse av undersökningen.

Vi frågade patienterna om de upplevde magknip, smärta, bubblig mage, luftavgång, läckage och förstoppning efter undersökningarna. Resultatet var nästan identiskt mellan de två metoderna, se tabeller.

Vi trodde att alla skulle ha mer eller mindre negativa upplevelser av undersökningen. Vi trodde också att läckage skulle vara mer frekvent vid dubbelkolonundersökning än vid ct-kolonundersökning, men så var inte fallet.

Undersökningen visade att bubblig mage och luftavgång var mest besvärande, lika för båda undersökningarna.

Få hade smärta och magknip efter undersökningen och enstaka patienter fick förstoppningsbesvär.

Medelvärdet för hur många dygn det tog in­nan magen var normal (kom i gång) var samma för båda undersökningarna, två dygn.

På frågan om de kunde återgå till arbetet/normal aktivitet direkt, svarade hälften av dubbel­kolonpatienterna ja, medan hälften uppgav trötthet och en vilja att vara nära en toalett som skäl till att stanna hemma. Bland ct-kolon­patienterna svarade 66 procent att de kunde gå till jobbet direkt medan övriga i denna grupp inte ansåg sig kunna göra det. De angav trötthet efter laxering som främsta orsak.

På den sista frågan i enkäten, hur patienten upplevde undersökningen, svarade 71 procent av dubbelkolonpatienterna att det var positivt. Ok, bra, helt ok, rätt så bra, bättre än väntat, bra bemötande är exempel på svar som gavs. Åtta procent upplevde undersökningen som sölig och/eller obehaglig och uppgav att de hade problem med läckage. De övriga i den gruppen hade både positiva och negativa upplevelser, exempelvis: lite obehagligt, lite jobbigt men med bra bemötande så gick det bra.

Att bli bjuden på kaffe eller te efteråt uppskattades mycket.

Av ct-kolonpatienterna svarade 80 procent att undersökningen gick lätt, bra, snabbt eller mycket bra. De återstående uppgav lite obehag, lite jobbigt eller en aning obehagligt.

Vi drar slutsatsen att bemötandet, informationen och att vi är måna om att patienterna inte är blottade har stor betydelse för hur kolonundersökningar upplevs.

Patienterna som deltog i undersökningen har en mag-tarmproblematik, eller andra symtom som föranleder remittering till kolonundersökning, och befarar en patologisk diagnos. Vi tror att det faktum att patienterna är oroliga för att undersökningen ska visa att de har en allvarlig sjukdom, som cancer, kan vara en av orsakerna till att själva kolonundersökningen av många inte upplevs som så svår.

Vi har efter denna enkät mer kunskap om patientens upplevelser och kan därför förbättra den information som vi ger inför undersökningen.

Vår avdelning har en ny röntgenutrustning för dubbelkolonundersökningar, som är mer lättarbetad än den vi hade när vi genomförde vår enkät. Även för ct-kolon har annan utrustning införskaffats. I stället för luft fylls kolon med co2, vilket absorberas snabbare av kroppen än luft. Vi har därför påbörjat en liknande studie där vi bland annat ska undersöka om co2 ger mindre besvär med bubblig mage och luftavgång, som var de problem som upplevdes som störst i vår undersökning.

Vi kan rekommendera att servera te eller kaffe efter undersökningen. Våra dubbelkolonpatienter får det eftersom de sitter i ett separat väntrum och de sätter ett stort värde på detta. Många har speciellt nämnt detta i enkäten. Tyvärr kan vi inte servera ct-kolonpatienterna kaffe eftersom de delar väntrum med alla andra patienter, som inte har varit fastande och laxerat.

TEXT: Irene Jonsson, irene.jonsson@vgregion.se, Christina Reichler, christina.reichler@vgregion.se,
Sofia Sernhede, sofia.sernhede@vgregion.se,
Else-Maj Nordström Stroger, else-maj.nordstrom.stroger@vgregion.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida