Kontroll. Säkrare med checklista

Risken att förväxla två patienter inför operation är lika stor vare sig ingreppet tar fem minuter eller tio timmar. Checklistan är därför viktig oavsett operation.?

6 februari 2013

De intervjuade i operationssjuksköterskan Maria Thorssons studie ser Världshälsoorganisationen, WHO:s, checklista som en säkerhetskontroll. Det finns motstånd och för en del är den inte lika relevant vid mindre ingrepp, men det anser Maria Thorsson att den är. ?

— Det måste vara samma rutin, alla punkter ska gås igenom, oavsett operation och hur lång tid den tar. Det är lika viktigt för patientens säkerhet att ha kontroll och undvika misstag när ett födelsemärke ska tas bort i lokalbedövning, som när någon ska genomgå en bukkirurgi som tar flera timmar. ?

Sign in, är när anestesipersonalen förbereder patienten, sidomarkerar operationsstället, kontrollerar identitet, anestesi­apparat och anestesimetod. I nästa steg, Time out, presenterar sig all personal och en sista kontroll görs av att rätt patient är rätt förberedd.

Intervjupersonerna såg fördelar med att Time out blir ett avstamp då alla ställer in sig på målet och kan förbereda sig. Kommunikation och planering blir bättre och checklistan minskar risken för misstag. Minst tid tar den om teamet väntar in varandra, fokuserar och koncentrerar sig på checklistan. ??

Däremot saknade de den information om vars och ens erfarenhet som behövs för att veta var man har varandra, särskilt om något oförutsett händer. Sjuksköterskorna är bra på att ge det, men inte operatörer och anestesiologer. Maria Thorsson konstaterar att anestesiologen dessutom sällan är med under Time out, vilket är ett problem då alla måste vara delaktiga och ta det på allvar. Ledningens syn på checklistans betydelse är avgörande. Tycker chefen att den är viktig gör personalen det. ?

Vid Sign out, när operationen är avslutad, går man igenom operationen, problem med utrustning, kontrollräkning av instrument med mera. ??

Om och hur checklistan används beror också på tiden. När det är bråttom händer det att Time out hålls samtidigt som annat görs eller hoppas över helt, trots att teamet troligen förlorar på det. Likadant är det med avslutningen som är bra att göra medan alla är kvar på salen.

Ladda ner:

patientforsakringen.se
Sök: checklista

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida