Lex Sarah-anmälningar gör liten nytta

Att som brukare klaga på omsorgen tjänar ingenting till. Och bara undantagsvis leder lex Sarah-rapporter till någon förbättring. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Bara i två av de ärenden som ingår i studien framgick det att något hade gjorts för att förbättra de drabbade omsorgstagarnas situation i samband med en lex Sarah-rapportering.

– Klagomål bortförklaras eller negligeras. Hälften av alla lex Sarah-rapporter jag gick igenom initierades av brukares eller anhörigas klagomål, men omsorgstagarna lämnades utanför såväl utredning som åtgärder, säger distriktssköterska Inger Kjellberg, doktorand på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Uppsåt bedömdes istället för konsekvenser

Missförhållanden bedömdes sällan i relation till de konsekvenser som försummelser eller aktiva handlingar hade haft för omsorgstagarnas hälsa och välbefinnande. I stället bedömdes de i relation till om brister uppträdde systematiskt, om det hade funnits något uppsåt och om det kunde bevisas.

Personalens dokumentation användes ofta som bevis för vad som verkligen hade utförts. Inger Kjellberg konstaterar att vad personalen skriver påverkas av en rad omständigheter, och inte minst av att de vet att deras dokumentation kan komma att kontrolleras.

De åtgärder som sattes in bestod i första hand av mer dokumentationsutbildning och att man gick igenom befintliga rutiner. Samtidigt visar studien att dokumentation stjäl både tid och ekonomiska resurser från omsorgsarbetet.

Rätt utbildning viktigare än dokumentation

– Dokumentation är viktigt för de som granskar och blir granskade, men vad det ger omsorgstagarna är osäkert. Jag menar inte att man ska sluta dokumentera, men det viktigaste måste ju vara det personalen gör. Möjligheterna att ge god omsorg ligger i om de har rätt utbildning för det praktiska omsorgsarbetet, säger Inger Kjellberg.

Den kvalitativa studien, som är hennes avhandling, bygger på muntliga redogörelser från klagande brukare och deras anhöriga i hemtjänst och äldreboende, från undersköterskor som har rapporterat missförhållanden, och intervjuer med enhetschefer och tjänstemän. Inger Kjellberg har också gått igenom 33 dokumenterade klagomål och 70 lex Sarah-rapporter från olika stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida