Medvetslösa känner av anhörigas närvaro

Patienter på en inten-sivvårdsavdelning känner att närstående sitter hos dem, trots att de är medvetslösa. De får ett sätt att knyta an till livet igen.

Med frågan: ”Vad händer under besöket?” har intensivvårdssjuksköterskan Thomas Eriksson observerat samspelet mellan medvetslösa patienter och närstående på en intensivvårdsavdelning. Han har också tolkat vad som händer i mötet med hjälp av hermeneutisk analys samt intervjuat patienter och närstående. Alla patienter har berättat att de har känt att någon har funnits hos dem och att det har varit betydelsefullt. De beskriver det som en förnimmelse av att någon är närvarande.??

Men det är inte bara positivt. Det kan också vara ansträngande för den sjuka att ha sina nära hos sig, samtidigt som påverkan av sjukdom och läkemedel är stark och man är beroende av livsuppehållande maskiner.?

— Även de närstående kan uppleva att de offrar sig när de besöker sin närstående. Det är svårt att riktigt vara sig själv, säger Thomas Eriksson, filosofie doktor vid Högskolan i Borås.

Familjen, och det behöver inte vara kärnfamiljen utan de som är nära och kära, är viktig, konstaterar han. Den hjälper den sjuka att knyta an till livet igen. En slutsats han drar är att personalen har en viktig uppgift i att visa vägen till den medvetslösa patienten.?

— Vi måste använda de närstående som en resurs i vården, inte ett hot som det kan vara i dag. Utifrån ett forsknings- och kunskapsperspektiv måste vi vara i vården och undersöka, reflektera och beskriva det vi ser för varandra.

Avhandlingen heter:

Närståendes besök hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida