Närstående till cancersjuka får kraft av mjuk massage

Mjuk hand- och fotmassage ger anhöriga och patienter en frizon från sjukdom och oro. För de närstående är det viktigt att massagen ges hemma så att de inte behöver lämna sin sjuka anhöriga ensam.

29 februari 2008

En studie under publicering, gjord på 19 anhöriga till svårt sjuka cancerpatienter i hemsjukvården, visar att mjuk massage* ger dem stöd, kraft och en frizon i vardagen. Hittills har nästan all forskning om mjuk massage i palliativ vård handlat om effekten på patienterna.

Det tycker sjuksköterskan och doktoranden Berit Seiger Cronfalk vid Stockholms sjukhem är anmärkningsvärt.

– Vi vet att anhöriga som vårdar i hemmet är utsatta för påtaglig psykisk stress, säger hon.

I en av sina delstudier har hon intresserat sig för hur make, maka eller barn till patienter inskrivna i hemsjukvård upplever mjuk massage. De anhöriga fick 25 minuters hand- eller fotmassage vid nio tillfällen under två veckor.

– Många gånger är det stöd som erbjuds anhöriga i palliativ vård bristfälligt. Därför var det väldigt spännande att ta del av deras reaktioner av massagen.

Den huvudsakliga effekten av att få mjuk massage var vila, omsorg, inre styrka och fysisk kraft för att orka i vardagen. Massagen upplevdes också som ett oväntat stöd och en lyx. En viktig aspekt var att den gavs i hemmet. Flera anhöriga såg det som en förutsättning för att kunna vara med i studien. Detta eftersom de inte ville lämna patienten ensam hemma.

– I intervjuerna uttryckte många en tillfredsställelse över att den sjukes anhöriga erbjöds massage vid samma tillfälle som patienten. Så här i efterhand är jag inte säker på att de hade tackat ja till att delta i studien om inte patienterna också hade fått massage, säger Berit Seiger Cronfalk.

Mjuk massage gav även en känsla av existentiell ro. Medan behandlingen pågick fick de anhöriga en egen stund där det inte för­väntades något av dem. En kvinna beskrev hur oron för en stund sköts åt si­dan då hon lät tankarna driva i väg under massagen. Flera personer uttryckte en önskan om att få fortsätta med massagen även efter att deras anhörige dött. En studie om de efterlevandes upplevelser av att få mjuk massage publiceras senare i år.

Berit Seiger Cronfalk tycker att sjukvården fortfarande har för lite fokus på den sårbara situation som anhöriga till palliativa patienter befinner sig i. Det finns studier som visar att var femte anhörig lider av komplicerad sorg efter en närståendes död.

– Kanske skulle en stunds mjuk massage kunna ge det stöd och den kraft den anhörige så väl behöver för att orka. Och därmed reducera exempelvis sjukskrivningar, vilket skulle innebära ett intressant hälsoekonomiskt perspektiv, säger Berit Seiger Cronfalk.

*Fotnot: Mjuk massage är Statens beredning för medicinsk utvärderings samlingsnamn för de former av massage som inte är djup massage/klassisk massage. I gruppen mjuk massage ingår till exempel taktil beröring som mjukmassagen i denna studie kan liknas vid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida