Ny metod hjälper patienten förstå depressionen

Om patienten förstår sin sjukdom och kan hantera sina funktionshinder kan risken för försämring och återfall minska. Sjuksköterskan Håkan Nunstedt har testat portfoliometoden.

Med portfoliometoden som stöd kan patienten få hjälp att beskriva och berätta om sin egen depression. Så tänkte sjuksköterskan Håkan Nunstedt när han bestämde sig för att pröva den i vården. I dag lägger han fram sin avhandling.

Som sjuksköterska har han känt patienternas lidande och vet hur svårt det är att bedöma självmordsrisken. Han sökte en metod som fungerade på patientens villkor och som stöder patientens inflytande, delaktighet och ansvarstagande i den egna vården och hittade portfoliometoden.

Pedagogiska metoder bör prövas

Patienter med djupa depressioner, egentlig depression, tyngs av ett stort lidande. Många får återfall, läkemedel rår inte alltid på depressionen och risken är stor att patienten förlorar ytterligare en del av sina funktioner. Minne, koncentrationsförmåga och problemlösning hör till det som påverkas.

– Jag tror att metoder av pedagogiskt slag måste prövas, där patientens förståelse för sina problem och sin situation används. Jag har sett goda resultat i undervisningen av sjuksköterskestudenter, där delaktighet, inflytande och ansvar har haft stor betydelse. Men det har inte tidigare gjorts vetenskapliga studier med portfoliometoden som stöd i vårdandet. Och det ville jag pröva, säger Håkan Nunstedt.

 

Dokumenterar sin situation

Portfolion ska vara den hjälpstruktur som patienten inte har i sitt tänkande. Patienterna i studien har beskrivit och på olika sätt dokumenterat sin egen depression och situation. För några var det svårt medan andra satte igång direkt och tog kontrollen över portfolion. Att ha sin egen berättelse i portfolion gör även att patienten kan följa sitt eget mående.

Det kan vara nedslående att se att man har förlorat funktioner, men nödvändigt. De finns där ändå, med automatiska tankar som ”jag är ingenting värd”, ”ingen tycker om mig”, ”jag duger ingenting till”. Förnuftet hjälper inte, men reflexionen som kan understödjas med hjälp av portfolioinnehållet och i allians med vårdpersonalen kan ge patienten ett hjälpmedel, samtidigt som det fungerar som ett pedagogiskt verktyg för vårdpersonalen, säger han.

 

Ökar inflytandet

Det handlar om att patienten kan bli mer medveten om sin situation, vilket kan öka möjligheten till egenvård, förklarar Håkan Nunstedt.

– Det finns ett maktförhållande från psykiatrins sida gentemot patienten, därför måste metoder som hjälper patienten att få tillgång till och ökat inflytande över sin egen situation utvecklas.

 

Håkan Nunstedt är noga med att det han har studerat är en första prövning av hur metoden kan användas i vården, inte vilken effekt den har. En hel del skepsis från läkare och psykologer har han mött; något som inte är särskilt ovanligt när en ny, oprövad och till viss del okänd metod prövas. Även en del av vårdpersonalen och patienterna har ifrågasatt metoden, men ser ändå möjligheter att använda portfolion för reflexion, som stöd för minnet, i skapande verksamhet, dokumentation och i kombination med andra metoder.

 

–  Det här är en första prövning av portfoliometoden i vården, som kan lägga grunden för utvecklingen av en vårdportfolio.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida