Olämpligt blanda akut sjuka med patienter i livets slutskede

Olämpligt blanda akut sjuka med patienter i livets slutskede
Birgitta Wallerstedt anser att det finns behov av att diskutera rimligheten i att vårda palliativa patienter på samma avdelning som akut sjuka.

Sjuksköterskor som vårdar patienter i i livets slutskede på samma enheter som akut sjuka tycker det är svårt att kombinera så olika uppdrag. Det visar en ny avhandling om palliativ vård på enheter där specialistkompetens saknas inom området.

Alla människor som behöver det ska erbjudas palliativ vård i slutet av sitt liv. Men för att det ska fungera krävs bland annat att all vårdpersonal, oavsett vårdform, har den kompetens och får det stöd och de resurser som behövs. Så är det inte i dag.

Sjuksköterskan Birgitta Wallerstedt har i sitt avhandlingsarbete studerat palliativ vård i livets slutskede, som bedrivs utanför specialistenheter, utifrån organisationens, personalens och de närståendes perspektiv.

Att ha ansvar för och vårda patienter i palliativt skede på samma enhet som akut sjuka, beskrevs av sjuksköterskorna i studien som en svår kombination. Birgitta Wallerstedt konstaterar att det är olämpligt att kombinera dessa vårdformer.

En annan slutsats hon drar är att personalen behöver stöd för att kunna stödja både den sjuke och de närstående. På det sättet kan utsatta situationer minskas. Vård- och omsorgspersonal behöver också utbildning i palliativ vård.

Brister i kommunikationen

Sjuksköterskorna i studien behövde också prata om vårdsituationer med sina chefer, men de var inte intresserade av vare sig av sjuksköterskornas hälsa eller av hur vården fungerade, något som kan bero på brister i kommunikationen. Betydelsen av att prata med varandra för att få till stånd en god vårdkvalitet måste därför uppmärksammas, poängterar Birgitta Wallerstedt.

Avhandlingen lades fram vid Örebro universitet den 16 mars 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida