Operation av åderbråck hjälper mot svårläkta sår

Operation av åderbråck hjälper mot svårläkta sår
Kunskapsunderlaget för att behandla svårläkta sår är skralt, konstaterar SBU. Arkivbild: Colourbox

Kan minska återfall av vissa typer av bensår.

Det vetenskapliga underlaget för behandling av svårläkta sår hos äldre är mycket begränsat. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har gått igenom den samlade forskningen om hur man kan förhindra och behandla svårläkta sår hos äldre.

Stora kunskapsluckor

Data saknas om hur svensk praxis ser ut för att förebygga och behandla svårläkta sår och i vilken utsträckning olika åtgärder används. Det finns också stora kunskapsluckor när det gäller vårdorganisationens betydelse för patienter med svårläkta sår. Till exempel vilken effekt specialistmottagningar, utbildning, kommunikation, samordning och kontinuitet har.

Förutom att operation av åderbråck kan minska återfall av venösa bensår hos äldre, kan förband med kalciumalginat leda till kortare läkningstid av trycksår hos äldre. Bristen på studier gör att det inte går at bedöma andra förbands läkningseffekt, konstaterar SBU.

Som svårläkt räknas ett sår som är öppet i mer än sex veckor. Svårläkta sår delas in i bensår, fotsår och trycksår. Risken att drabbas ökar med åldern och är ett stort problem bland äldre och sköra äldre, med smärta och nedsatt livskvalitet. Såren innebär också stora kostnader för vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida