Patienters eftervård i hemmet riskerar anhörigas hälsa

Patienters eftervård i hemmet riskerar anhörigas hälsa
– En tredjedel upplever situationen som en börda, säger Susanna Ågren som försvarar sin avhandling på torsdag.

Det ansvar för eftervården som allt kortare vårdtider på sjukhus innebär för patienternas anhöriga går ut över deras mentala hälsa och sociala liv. Där har hälso- och sjukvårdspersonal en nyckelroll som stödpersoner, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Forskarna utgick från en grupp med 1 711 hjärtsviktspatienter som hade behandlats i Norrköping och Linköping under en fyraårsperiod. Dessa patienters prognos kan likställas med cancerpatienters. 135 par ställde upp i studien och fick besvara en enkät om vårdgivarbörda, hälsorelaterad kvalitet, depressionssymtom, kunskap och upplevd kontroll.

En börda för var tredje

En stor grupp mår bra i den rollen, men en tredjedel upplever situationen som en börda. De mår sämre och känner att de har dålig kontroll, säger sjuksköterskan Susanna Ågren som försvarar sin avhandling på torsdag. 

Det tydligaste problemet var en social isolering med begränsad tid och ork att träffa andra människor. I intervjuer framgick att partnern behöver bekräftelse, trygghet och möjlighet till återhämtning för att bygga upp en inre styrka.

När studien gjordes fanns det i Östergötland ingen stödverksamhet för partnern i samband med patienters utskrivning. I en interventionsstudie erbjöds en grupp patienter och partner utbildning kring egenvård och stödsamtal i form av kognitiv beteendeterapi.

Ingen skillnad för partnern

Interventionen innebar en signifikant förbättring av patienternas upplevda kontroll över situationen. För partnern uppmättes dock ingen skillnad jämfört med en grupp som inte fick utbildning och stödsamtal.

Anhöriga till patienter som har opererats för hjärtsjukdom behöver få mer uppmärksamhet, särskilt när patienten är mycket sjuk, säger Susanna Ågren.

Hon vill se en särskild uppföljningsverksamhet för den här gruppen av anhörigvårdare, där de själva får berätta vilket stöd de behöver och ges möjlighet att kontakta olika kategorier av vårdpersonal under eftervården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida