Sjuksköterskeledda mottagningar ger bättre vård för lungsjuka

Sjuksköterskeledda mottagningar ger bättre vård för lungsjuka
Stöd till rökstopp och så kallad kol-rehabilitering är viktigt vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Foto: Mostphoto.

Särskilda astma- och kolmottagningar på vårdcentralerna ger både bättre och billigare vård, enligt ny forskning.

Sjuksköterskeledda astma- och kolmottagningar är en betydande orsak till att behandlingsresultaten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom kraftigt har förbättrats det senaste decenniet.

Det visar ytterligare resultat från den svenska Pathos-studien, som publicerats i den internationella tidskriften Respiratory Medicine.

20 000 billigare per patient och år

– Sjukvårdens mer strukturerade arbete med astma- och kolmottagningar har höjt vårdnivån för den här patientgruppen. Det syns en klar skillnad i behandlingsresultatet, och dessutom medför mottagningarna en besparing på nästan 20 000 kronor per patient och år, säger Karin Lisspers, huvudförfattare för studien och distriktsläkare vid Gagnefs vårdcentral.

Pathos-studien är en observationsstudie, baserad på elva års uppföljning av svenska journal- och registerdata för över 20 000 kol-patienter. Den kostnadsbesparing som blev tydlig i studien beror både på att färre vårdkontakter krävs totalt sett med sjuksköterskeledda mottagningar, och på minskad läkemedelskostnad.

Färre episoder med försämring

Patienterna fick i genomsnitt sin diagnos ett år tidigare på vårdcentraler med astma- och kolmottagning, och de hade färre episoder med försämringar i sjukdomen.

– Korrekt och tidig diagnos samt rökstopp vid kol är en förutsättning för att förhindra progress av sjukdomen. Bra organisation av vården med stöd till rökstopp, läkemedelsbehandling och så kallad kol-rehabilitering ger förutsättningar för god kolvård, säger Karin Lisspers.

Fakta

  • Diagnosen kol kan ställas med vanlig spirometri i primärvården.
  • Kol är fortfarande en underdiagnostiserad sjukdom, och i många fall underbehandlad. I genomsnitt dör kol-patienter cirka åtta år tidigare jämfört med medellivslängden i Sverige.
  • Tobaksrökning är den största anledningen till kol. Typiska symtom är andfåddhet, kronisk hosta och upphostning med slem.
  • Uppskattningsvis mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige har kol.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida