SSF får en miljon för att utveckla kvalitetsvariabler i omvårdnad

SSF får en miljon för att utveckla kvalitetsvariabler i omvårdnad
Åsa Andersson är projektledare och kommer att arbeta halvtid med projektet under 2012.

Många nationella kvalitetsregister saknar frågor som handlar om omvårdnad. Det visar en första kartläggning som Svensk sjuksköterskeförening har gjort. Nu ska omvårdnadsvariabler utarbetas med hjälp av en miljon kronor från Nationella beslutsgruppen för kvalitetsregister.

I projektets första del har en kartläggning gjorts av samtliga omvårdnadsvariabler som ingår i de nationella kvalitetsregistren. Där visade det sig att det i många av registren helt saknas frågor om omvårdnad och att det i andra bara finns en eller ett par frågor som handlar om omvårdnad.

Dags för del två

Nu är det dags för del två i projektet. Där ska omvårdnadsområden av stor betydelse väljas ut och prövas om det är möjligt att skapa omvårdnadsvariabler för dem. Samtliga omvårdnadsvariabler måste bygga på befintliga kunskapsunderlag från till exempel Socialstyrelsens nationella riktlinjer, SBU:s rapporter eller vetenskapliga studier.

Hittills prioriterade områden för projektet är ätande och nutrition, smärta, sömn/vila, tobaksprevention, fall, trycksårsprevention, levnadsvanor, läkemedel, stöd till närstående, munhälsa och patientundervisning. Arbetet med dessa kommer att bedrivas tillsammans med de sektioner och nätverk som är berörda.

Vill ha tips

Kanslichefen Åsa Andersson på Svensk sjuksköterskeförening, SSF, leder arbetet med projektet på halvtid. Hon tar tacksamt emot alla tips och förslag till omvårdnadsvariabler på asa.andersson@swenurse.se eller telefon 08-412 24 15.

Svensk sjuksköterskeförenings vision för arbetet med de Nationella kvalitetsregistren är att:

  • kvalitetsregistren ska vara viktiga och användbara för alla professioner
  • sjuksköterskor ska vilja arbeta med registerdata
  • data ska återföras snabbt och användas i förbättringsarbeten
  • bidra till god vård av hög kvalitet
  • patienterna har tillgång till kvalitetsdata
  • effektivt och relevant IT-stöd
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida