Studenter inspirerade sjuksköterskor till evidensbaserat arbete

Sjuksköterskorna blev intresserade av att arbeta evidensbaserat när studenterna fick i uppgift att särskilt fokusera på att behandla trycksår och att förhindra att nya uppstod.

Ambitionen vid Blekinge tekniska högskola är att sjuksköterskestudenterna under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ska träna på att arbeta utifrån evidensbaserade riktlinjer. Hur det kan gå till praktiskt kommer Göran Holst, universitetslektor på högskolan att berätta om i morgon när Vårdtåget stannar i Kalmar.

På en av Karlskrona sjukhus kliniska utbildningsavdelningar med njur- och lungmedicin som specialitet, vårdas svårt sjuka människor. Där fick sjuksköterskestudenterna i uppdrag att hitta de patienter som redan hade trycksår och de som löpte risk att få sådana under vårdtiden, vilket gällde många av dem.

Både studenter och sjuksköterskor utbildades i att sköta trycksår och att bedöma patienternas risk för att utveckla trycksår. Alla patienter som lades in på avdelningen inspekterades av studenterna med hjälp av instrument för riskbedömning och sårbedömning. De lärde sig med andra ord att arbeta evidensbaserat.

Resultatet blev att inga patienter fick nya trycksår och de trycksår som en del redan hade blev mindre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida