Personcentrerad vård

Svenskarna vill vara mer delaktiga i sin egen vård

Svenskarna vill vara mer delaktiga i sin egen vård
Att få möjlighet att berätta för vårdpersonal om hur man själv upplever sin situation är viktigast för svenskarna i undersökningen. Arkivbild: Mostphotos

Svenskarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården, men skulle vilja vara mer delaktiga i sin egen vård än vad de ges möjlighet till. Det visar en ny studie om personcentrerad vård.

Vårdförbundet, Sveriges arbetsterapeuter och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting driver utvecklingen mot en personcentrerad vård. Men hur är det med patienterna – eller personerna? Tycker svenska folket det är viktigt att få berätta för vårdpersonal om hur de har det och vill de medverka i planeringen av sin vård? Det har Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet låtit SOM-institutet ta reda på.

SOM-institutet, som är knutet till Göteborgs universitet, undersöker svenskars vanor och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. I den här undersökningen har 1 580 svenskar svarat på frågor om personcentrerad vård. Svaren visar att åsikterna om hur vården borde vara skiljer sig från hur de upplever att den är.

– Patientrepresentanter har länge efterfrågat större möjlighet till delaktighet och medverkan genom personcentrerad vård. Vi vill bli sedda som personer och inte som vårdobjekt, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet i ett pressmeddelande.

Få får medverka

85 procent av dem som svarat tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att få medverka i planeringen av sin egen vård och behandling. Bara 9 procent instämmer helt i att de får möjlighet till det.

Fem olika aspekter av patientinflytande har undersökts:

  • Utrymme att berätta för sjukvårdspersonalen hur man upplever sin situation.
  • Möjlighet att medverka i planeringen av sin egen vård/behandling/rehabilitering.
  • Få den information som behövs för att kunna delta i beslut om vården.
  • Få egna önskemål införda i sin journal.
  • Få möjlighet att ta del av hela innehållet i den egna journalen.

Flest, 92 procent, anser att det är viktigt eller mycket viktigt att få berätta om sin situation för vårdpersonalen. 66 procent instämmer helt eller delvis i att de får det utrymmet.

Minst viktig av de fem aspekterna är att få de egna önskemålen införda i sin journal. 77 procent anser att det är viktigt eller mycket viktigt. 24 procent instämmer delvis eller helt i att deras egna önskemål alltid förs in i journalen.

Skillnad mellan könen

SOM-institutets studie visar att svenskarna tycker det är viktigt med delaktighet för en god vård och behandling. Kvinnor tycker det är mer viktigt än män, äldre anser att det är viktigare än yngre och de som själva varit patienter senaste året, eller har närstående som varit det, anser att det är viktigare än dem som inte varit det.

Studien visar också att 25 procent inte har någon uppfattning alls om patienters möjlighet till att medverka i planeringen av vården. Och hela 57 procent har ingen uppfattning om de egna önskemålen alltid förs in journalerna. 46 procent saknar uppfattning om man som patient alltid får möjlighet att ta del av innehållet i sin journal.

Det är framför allt den yngsta åldersgruppen och de som skattar sin egen hälsa som hög som inte har någon uppfattning om hur viktigt det är med delaktighet i vården.

Om studien

Studien ingår i forskarantologin Larmar och gör sig till som ges ut den 28 juni. Boken är SOM-institutets 70:e antologi och finns att ladda ner i pdf-format.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida