Vägleda med mjuk röst

Vägleda med mjuk röst
Foto: Istockphoto

I mötet med den demenssjuka personen är tålamod, lyhördhet och mjukt tal nyckelord. I Örnsköldsvik valde några demenssjuksköterskor Marte meo-metoden.

När den som är demenssjuk inte vet hur han eller hon ska förhålla sig i en situation behöver vårdpersonal eller närstående finnas där som stöd. För att klara det måste den som ska vara behjälplig veta var personen har sin uppmärksamhet. ?

Marte meo betyder av egen kraft och det har demenssjuksköterskorna Ann-Marie Westerlund och Gun Gafvelin Nilsson i Örnsköldsvik tagit fasta på. Det är en metod som vårdpersonal och anhöriga kan använda för att bistå den demenssjuke. Stödet kan vara att locka med mjukt tonfall, ha ögonkontakt, hålla ett tempo som passar personen och använda ett tydligt kroppsspråk. Det är alltid den friska personen som ansvarar för samspelet dem emellan; viktigt är att den sjuke inte ska bli rädd eller känna sig kränkt. ??

Ann-Marie Westerlund och Gun Gafvelin Nilsson är utbildade och diplomerade Marte meo- vägledare inom äldreomsorg/demensvård. När de handleder personal och anhöriga filmar de ibland en omvårdnadssekvens, analyserar den och tittar efter vilka behov patienten har. Huruvida personal och närstående använder ett stödjande förhållningssätt eller inte tittar de också på, liksom hur patienten då reagerar. ?

När de har analyserat filmen visar de delar av den för personal och närstående för att patientens behov ska bli synliga. Då ser de själva vad personen behöver.

Marte meo…
…är ett kontaktskapande redskap. När hjärnan inte längre fungerar som vanligt behöver den demenssjuke någon annan som kan göra det som hjärnan inte gör. Någon som:

  • …säger sitt namn när han/hon kommer fram till mig, så att jag inte behöver undra vem det kan vara.
  • …följer min blick och säger vad jag ser, då jag själv inte kan minnas vad det är.
  • ..ler och talar med behaglig röst så att jag slipper vara rädd.
  • …behärskar de grundläggande byggstenarna i fungerande kommunikation så att jag blir sedd och förstådd.

Läs mer:
www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Marte-Meo
korta.nu/martemeo

Marte meo

Enligt Socialstyrelsen är Marte meo en form av samspelsbehandling som ska hjälpa föräldrar, lärare, och personal i vård och omsorg att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för. Den har använts i Sverige sedan 1990-talet. Metoden utvecklades i Nederländerna av Maria Aarts under den senare delen av 1970-talet och fick sin slutliga form under 80-talet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida