Ingen nedgång av vårdrelaterade infektioner trots bättre hygien

Ingen nedgång av vårdrelaterade infektioner trots bättre hygien
Trots att personalen blir allt bättre på att följa de basala hygienrutinerna minskar inte de vårdrelaterade infektionerna.

I både landsting och kommuner blir personalen allt bättre på att följa gällande regler för basala hygienrutiner och klädregler. Det visar den punktprevalensmätning som Sveriges kommuner och landsting presenterar i dag. Men de vårdrelaterade infektionerna är konstanta sedan ett par år tillbaka.

9 december 2011

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner minskade totalt i landet mellan åren 2008 och 2009, men har sedan dess legat i stort sett stilla. Skillnaderna mellan landstingen är däremot ganska stora. Vid den aktuella mätningen, hösten 2011, ligger Östergötland sämst till med 14,3 procent medan Västmanland har lägst andel vårdrelaterade infektioner i landet, 3,9 procent.

Detta trots att personalen blir allt bättre på att följa de basala hygienrutenerna. Vid årets höstmätning av i hur hög grad landstingens vårdpersonal följer regler och rutiner för hygien och klädsel blev resultatet 65 procent. För ett år sedan var siffran 56 procent. I kommunerna går trenden åt samma håll, 46 procent följer reglerna nu, medan bara 39 procent gjorde det hösten 2010.

Kommunerna

Hur väl de olika kommunerna sköter sig skiljer sig dock. Till exempel är man i de allra flesta kommuner bra på att desinfektera händerna efter patientnära arbete. Men i Rättvik och Piteå är vårdpersonalen riktigt dåliga på det.

Personalen i Västerås, Sölvesborg och Täby är riktigd duktiga på att tvätta händerna före mötet med patienten, medan personalen i Gullspångs är sämst på det.

Bra på att följa basala hygienrutiner och klädregler totalt sett är man i Västerås stad och i Ekerö kommun. Gullspång och Piteå tillhör bottenskiktet i det avseendet.

Landstingen

I landstingen är skillnaderna inte lika stora. De flesta är bra på att desinfektera händerna efter patientnära arbete.  Men att göra det innan mötet med patient är personalen i flera landsting desto sämre på. Hit hör Halland som dock har blivit bättre sedan förra året. I Kronoberg desinfekterar de däremot händerna i mindre grad nu jämfört med för ett år sedan och i våras då den förra mätningen gjordes.

Barnmorskor bäst, läkare sämst

När det gäller de olika yrkeskategorierna sköter sig sjuksköterskor och barnmorskor bäst. Därnäst kommer undersköterskor och vårdbiträden. Läkarna är allra sämst. I landstingen, där det stora flertalet arbetar, struntar hela 30 procent av dem att desinfektera sina händer innan de utför patientnära arbete. Cirka 17 procent gör det inte efteråt heller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida