Utredda fall

Inte ok att låta konstnär bo på psykosavdelning

För ett par år sedan tilläts konstnären Marie Bondeson vistas och bo på en psykiatrisk avdelning i Region Gävleborg. Ena dagen låtsades hon vara patient, nästa dag personal. Nu kritiseras vuxenpsykiatrin i regionen av Ivo för att ha brutit mot sekretessreglerna.

18 augusti 2017

Inför ombyggnaden av en psykosavdelning engagerades konstnären Marie Bondeson av Region Gävleborg. Hon skulle utifrån ett konstnärligt perspektiv skapa förståelse för platsen och verksamheten.

För att kunna göra detta tilläts hon prova på rollen som både patient, vårdare och kurator på avdelningen.

I rollen som patient vistades hon bland annat i väntrummet, matsalen och i tv-rummet. En natt sov hon över i korridoren på avdelningen.

En annan dag spelade hon rollen som vårdare och en tredje dag låtsades hon vara kurator.

Inledde granskning

När Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, via medierna fick kännedom om projektet beslutade myndigheten att granska projektet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Ivo har nu beslutat att kritisera regionen.

Dels för att hänsyn inte tagits till den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvården, dels för att man inte beaktade patienternas rätt till anonymitetsskydd.

Genom att konstnären ena dagen träffade patienterna i egenskap av patient och en annan dag som vårdare anser Ivo dessutom att vårdgivaren inte tillgodosåg patienternas behov av trygghet i vården.

Huvudregeln är  sekretess

Redan omständigheten att patienter vårdas på en avdelning omfattas som huvudregel av sekretess, konstaterar Ivo.

Att konstnären undertecknade ett dokument med information gällande tystnadsplikt och sekretess spelar enligt tillsynsmyndigheten ingen roll. Ett sådant dokument är ingenting värt eftersom Marie Bondeson inte har den anknytning till hälso- och sjukvården som enligt offentlighets- och sekretesslagen krävs för att hon ska vara bunden av sekretess.

Det innebär att hon inte heller omfattas av förbudet att röja uppgifter.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-32389/2016-4.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida