Riksrevisionen kräver att staten gör mer för att minska vårdskadorna

Riksrevisionen kräver att staten gör mer för att minska vårdskadorna
– Staten behöver förbättra stödet till vårdgivarna i arbetet med patientsäkerhet och vårdgivarna själva arbeta mer aktivt med att ta till sig kunskap och erfarenheter för att förebygga vårdskador, säger riksrevisorn Margareta Åberg. Foto: Christian Hagward

Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för att göra det lättare att utreda allvarliga händelser.

En granskning från Riksrevisionen visar att staten inte gjort tillräckligt för att öka patientsäkerheten i vården. Fortfarande drabbas var tionde patient av en vårdskada som skulle ha kunnat undvikas.

Förutom att det innebär ett onödigt lidande för patienterna kostar det vården cirka åtta miljarder årligen i form av extra vårddygn.

När det inträffar vårdskador ska vårdgivarna vidta åtgärder och dra lärdomar av det som hänt så att det inte ska upprepas. Men i dag fungerar spridningen av goda exempel dåligt. Dessutom följer inte landstingen upp om de åtgärder som har vidtagits verkligen har har ökat patientsäkerheten, enligt Riksvisionen.

Fler bör fortbildas

En faktor som är avgörande för hög patientsäkerhet är att vårdpersonalen kontinuerligt ges möjlighet att fortbilda sig. Men enligt Riksrevisionen nedprioriteras fortbildningen ofta på grund av tidsbrist.

När den nya patientsäkerhetslagen kom till var huvudsyftet att förbättra patientsäkerheten. Riksrevisonens granskning visar att regeringen inte följt upp patientsäkerhetslagen genom att ställa tydliga krav och skapa förutsättningar för vårdgivarna och myndigheterna att leva upp till lagens intentioner.

Ivo kritiseras

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, får sig en känga av Riksrevisionen, som anser att Ivo i allt för låg grad själv tar initiativ till egna granskningar av vården. Dessutom kritiseras myndigheten för att handläggarna saknar effektiva verktyg för att kunna göra kraftfulla tillsynsinsatser.

Enligt Riksrevisionen bör regeringen i högre grad än i dag styra såväl Ivos som Socialstyrelsens arbete för att se till att de patientsäkerheten främjas.

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen

Samtidigt som Riksrevisionen kommer med sin kritik har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om hur utredningar av vårdskador ska genomföras. Föreskrifterna har utformats på ett sätt som gör det lätt för vårdgivaren att omvandla dem till en slags checklista över vad en utredning ska innehålla.

De nya föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2016 och ersätter de nuvarande föreskrifterna om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.

Riksrevisionens…

...uppgift är att granska statliga myndigheter, regeringens förvaltning och statliga bolag. Bland annat ska myndigheten hålla koll på hur statliga medel används, rapportera om eventuella brister och ge rekommendationer på lösningar för förbättrad effektivitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida