Rutinerna vid buksmärtor följdes inte

Graviditet ska uteslutas då fertila kvinnor söker vård för buksmärtor. Bristande följsamhet till rutiner ledde till fördröjd vård.?

Akuta buksmärtor fick den 40-åriga kvinnan att kalla på ambulans, men personalen i bilen ansåg inte att besvären var tillräckligt allvarliga. Smärtorna tilltog och pulsen steg och ett par timmar senare högprioriterade ambulanspersonalen kvinnan. De körde till akuten där en sjuksköterska prioriterade ner patienten eftersom pulsen sjunkit.

Kvinnan hade för ont för att gå på toaletten och då en kateter sattes inför operation upptäcktes mängder av urin i blåsan. Man misstänkte gallbesvär, men smärtlindring hjälpte inte. En ultraljudsundersökning visade fri vätska i buken. Först efter tio timmar upptäckte jourhavande akutläkare att inget graviditetstest gjorts.

Kvinnan var gravid. Buksmärtorna blev allt intensivare och hon var mycket allmänpåverkad. Utomkvedshavandeskap misstänktes och hon fördes till kvinnokliniken och akutopererades. Ena äggledaren hade brustit och hon hade 2,7 liter blod i buken.

Enligt deras beslutsstöd ska nedprioriteringar göras av läkare. Vårdgivaren ser personalens bristande engagemang och arbetsvilja som en av orsakerna till det inträffade.

Socialstyrelsen är mycket kritisk till att graviditetstest inte gjordes genast, till den bristande journalföringen, till att personal saknar utbildning i klinikens beslutstödssystem och vill se en redovisning av genomförda åtgärder.

Särskilt kritisk är myndigheten till att omvårdnadsronder inte utförs enligt gällande rutiner, trots tidigare påpekanden i samband med andra ansvars­ärenden.

(Diarienummer 9.3.1-41948/2011) ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida