SMI: Missvisande statistik om antalet räddade liv under pandemin

SMI: Missvisande statistik om antalet räddade liv under pandemin
Smittskyddsinstitutet svarar i dag på kritiken om att få liv räddades under svininfluensapandemin. Arkivbild: Colourbox

Beräkningar har visat att endast sex liv räddades av den massvaccinering mot svininfluensa som gjordes 2009. Men enligt stadsepidemiologen Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet är dessa beräkningar missvisande. Sannolikt räddades tio gånger fler till livet. Och att jämföra med länder som Tyskland och Polen låter sig inte göras, anser hon.

16 februari 2012

Vårdfokus refererade i går en granskning av massvaccineringen mot svininfluensa som publicerades i Svenska Dagbladet. Enligt denna skulle endast sex liv ha räddats.

Men på Smittskyddsinstitutets, SMI:s, hemsida svarar i dag stadsepidemiologen Annika Linde att denna siffra baseras på resultatet av en statistisk modellering av antalet sparade liv som redan för ett år sedan publicerades i samband med en utvärdering av pandemin. Enligt Annika Linde var denna siffra högst osäker, vilket också angavs i utvärderingen.

Ojämförbar statistik

I länder som Tyskland, Frankrike och Italien vaccinerades färre än 10 procent, jämfört med 60 procent av den svenska befolkningen. Vid en genomgång av de fall som kontinuerligt rapporterades in till Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ESCD, och Världshälsoorganisationen, WHO, under pandemin drogs i Svenska Dagbladet slutsatsen att andelen döda i svininfluensa inte märkbart skilde sig åt mellan länderna.

Men enligt Annika Linde går det inte att göra sådana jämförelser. Det finns exempelvis inga uppgifter om hur siffrorna har tagits fram i de olika länderna. Och vid ESCD har det inte funnits några gemensamma definitioner för influensadöd eller för hur dödstalsövervakningen ska gå till.

Högre dödstal i Norge och Danmark

Hon anser att vi bara kan jämföra oss med länder som använder ungefär samma metodik som Sverige och där levnadsförhållandena är likartade. Enligt SMI går det därför i praktiken bara att få fram ungefärliga jämförelsetal genom att titta på erfarenheterna från Norge och Danmark.

I Norge kulminerade influensaepidemin tidigare än i Sverige och där drabbades många av influensan innan vaccineringen hade kommit i gång på allvar. I Danmark valde man att enbart vaccinera riskgrupperna. Både  Norge och Danmark rapporterade 0,29 fler döda per 100 000 invånare än Sverige. Med motsvarande dödstal hade ytterligare 27 personer avlidit i Sverige på grund av influensan 2009.

Vaccinet skyddade dessutom svenskarna mot den andra influensavågen under 2010 och 2011. Därmed sparades ytterligare 30 liv.

Lätt vara efterklok

Men, påpekar Annika Linde, även om pandemin slog mildare mot Sverige jämfört med andra länder på grund av vaccinationen räddades trots allt väldigt få liv i förhållande till kostnaden för vaccinet. Och i relation till att cirka 150 människor drabbades av narkolepsi var 60 räddade liv sannolikt för få sett ur etisk synvinkel.

”Hade vi i Sverige å andra sidan beslutat att inte använda det inköpta vaccinet så hade varje dödsfall i influensa under pandemin setts som ett misslyckande, och beslutet att inte vaccinera hade ifrågasatts. Efterklokheten måste nu användas i bedömningen av hur vi bör förbereda oss inför nästa pandemi”, skriver Annika Linde.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida