Stark kritik mot Karolinska för hur satellitpatienter behandlas

Stark kritik mot Karolinska för hur satellitpatienter behandlas
Karolinska hör till de sjukhus som valts ut för granskning av hur de hanterar vården av satellitpatienter.

Fyra lex Maria-anmälningar om patienter som dött eller drabbats av allvarlig vårdskada när de vårdats på ”fel” avdelning — nu riktar Ivo skarp kritik mot Karolinska universitetssjukhuset.

11 februari 2020

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomför en nationell granskning av vården av utlokaliserade patienter, eller satellitpatienter, på 23 sjukhus, som Vårdfokus skrev om förra veckan.

Läs mer: Sjukhus blundar för riskerna med utlokaliserade patienter

Nu är Ivos beslut om ytterligare två sjukhus i granskningen klara, Karolinska universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus. Båda sjukhusen får skarp kritik.

På Karolinska är det medicinska ansvaret för satellitpatienterna inte säkerställt, anser Ivo. Sjukhuset följer inte heller upp eller kontrollerar vilka risker patienterna utsätts för.

Fyra lex Maria-anmälningar

Karolinska gjorde under 2019 och 2020 fyra lex Maria-anmälningar för patienter som avlidit eller drabbats av allvarlig vårdskada när de utlokaliserats.

Patientområdet trauma, akut och rekonstruktiv kirurgi har behövt utlokalisera flest patienter, och patientområdena bäckencancer och neurovaskulära sjukdomar har tagit emot flest.

Det finns rutiner för hur utlokaliserade patienter på Karolinska ska vårdas. De beskriver vilken läkare som har ansvar när en patient läggs som ”satellit” på en annan avdelning. Enligt rutinen ska satellitpatienterna prioriteras i rondarbetet.

Men rutinen har inte följts och visade sig inte vara känd bland alla medarbetare.

Fördröjde behandlingen

Under Ivo:s inspektion kom det vid intervjuer med vårdpersonal fram att det ofta saknades medicinsk ansvarig läkare för satellitpatienten. Det kunde innebära stora risker om patienten försämrades och den ansvariga sjuksköterskan inte visste vilken läkare som skulle kontaktas. Det kunde också fördröja patientens behandling.

Läs mer: Snurrigt med många satellitpatienter

Personalen lyfte fram att det är vanligt att satellitpatienterna rondas av läkare först på eftermiddagen, eller inte alls. Patienterna kunde bli oroliga och känna sig bortglömda.

Både kommunikationen med den ansvariga sjuksköterskan och dokumentationen i journalen kunde brista. Det ledde till att administrering av läkemedel, behandlingar och undersökningar fördröjdes eller uteblev.

Vårdpersonalen lyfte också fram att det är en risk att de arbetar högspecialiserat och därför ofta har otillräcklig kompetens när de får in satellitpatienter med andra diagnoser än de är vana vid.

Fick sämre vård

Ivo riktar kritik mot Karolinska för att man inte säkerställt att rutiner för utlokaliserade patienter följts eller gjorts kända hos medarbetarna.

Ivo menar vidare att Karolinska har identifierat risker kring de utlokaliserade patienterna, och även satt in åtgärder, men inte följt upp om åtgärderna följts och om de minskat riskerna för patienterna.

Under inspektionen uppgav representanter från ledning och vårdpersonal att de utlokaliserade patienterna ofta får sämre vård. Ivo skriver i beslutet att ledningen var införstådd med riskerna för patientgruppen. Karolinska angav att det behövs ett sjukhusövergripande förbättringsarbete för att minska antalet utlokaliserade.

Ivo konstaterar att Karolinska inte fullt ut har den vårdpersonal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges till utlokaliserade patienter. Brist på sjuksköterskor och vårdplatser nämndes av alla under intervjuerna, enligt Ivos beslut.

Kritik mot Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus får också kritik av Ivo efter inspektionen. Det gäller bristande planering, ledning och kontroll av vården av satellitpatienter samt avsaknad av riktlinjer för patientgruppen. Patienterna riskerade att inte få medicinsk behandling, omvårdnad och information utifrån sitt specifika behov och tillstånd.

Södertälje sjukhus strävar mot att minska överbeläggningarna, vilket kan vara en orsak till att patienter läggs in på en avdelning med annan inriktning men med ledig vårdplats, enligt Ivo.

Ivo gjorde bedömningen att sjukhuset hade låg bemanningsgrad och till stor del oerfaren omvårdnadspersonal, vilket ökar risken för vårdskador. Samarbetsklimatet mellan vårdavdelningarna var gott, och efter tillsynen har en ny sjukhusbyggnad invigts med fler enkelsalar. Det kommer enligt vårdgivaren att minska behovet av utlokalisering av patienter.

Fakta

Efter sin inspektion är Ivo kritiskt mot att Karolinska:

  • Inte planerar, leder och kontrollerar verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls för de patienter som utlokaliseras.
  • Det medicinska ansvaret för patienter som utlokaliseras inte alltid är säkerställt.
  • Har bristande egenkontroll när det gäller uppföljning och utvärdering av de åtgärder som satts in.

De utlokaliserade patienterna riskerar enligt Ivo att:

  • Få fördröjd vård och behandling och få en ökad risk för komplikationer.
  • Inte få medicinsk behandling, omvårdnad och information utifrån sitt specifika behov.
  • Få sämre vårdplanering och längre vårdtid.
  • Få fel läkemedel eller att administrering av ordinerade läkemedel uteblir.

 

Satellitpatienter har 60 procent högre vårdskadefrekvens jämfört med övriga patienter, enligt Ivo.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida