JO-kritik

Fånge handfängslades i början av förlossning

Kriminalvården får skarp kritik från Justitieombudsmannen för att ha försett kvinnliga fångar med hand- och midjefängsel i samband med vårdinsatser, bland annat på en kvinna som skulle till förlossning.

Under 2015 genomförde Justitieombudsmannen, JO, ett antal inspektioner vid fängelser för att undersöka frihetsberövade kvinnors situation inom Kriminalvården. Under ett besök på Hinseberg utanför Örebro framkom att två intagna hade belagts med fängsel i samband med vårdinsatser. JO beslutade att titta närmare på de två fallen för att reda ut hur anstalten bedömde säkerhet och risker i sådana situationer.

Under utredningen fick JO ta del av fler uppgifter om hur fångarna hade behandlats. En gravid kvinna som skulle till förlossning hade belagts med midjefängsel, som lossades först när hon låg på salen. Personal från Kriminalvården var med under hela förlossningen, som tog 40 timmar. Endast under krystskedet lämnade den manlige vårdaren rummet, den kvinnliga vårdaren satt kvar. Fången stannade kvar på sjukhuset i fem dagar, hela tiden med bevakning på rummet.

Många kränkande situationer

Flera andra fångar berättade att kriminalvårdare hade närvarat vid bland annat gynekologiska undersökningar och röntgenundersökningar, trots att de bar fängsel.

En fånge uppgav att hon hade sövts med midjefängsel inför en kirurgisk abort, för att sedan vakna upp ur narkosen med fängsel på. Inför ingreppet fick läkarna klä av henne.

Flera intagna berättade att de under vistelsen på sjukhus hade med sig två kriminalvårdare vid toalettbesök. Den ena stod utanför toaletten med öppen dörr och den andra var med inne på rummet. På grund av hand- och midjefängslen var kriminalvårdarna tvungna att hjälpa till med underkläderna och att torka efter uträttat behov, vilket fångarna upplevde som ovärdigt.

Inte anpassat efter situation

Kriminalvården svarar i sitt yttrande till JO att det i flera fall varit svårt att kontrollera de intagnas uppgifter. Men Kriminalvården konstaterar att det regelverk som styr säkerhetsbedömningarna har gett personalen ett begränsat utrymme för individuella bedömningar. I en av handböckerna ligger huvudfokus på vilka omständigheter som höjer behovet av säkerhetsåtgärder, som handfängsel, medan det är svårare att urskilja vilka situationer som tillåter att säkerhetsnivån trappas ned.

JO är starkt kritisk i sitt beslut och skriver att de aktuella fångarna har ”underkastats ingripande kontrollarrangemang utan att nödvändig hänsyn tagits till deras aktuella tillstånd och de integritetskänsliga vårdsituationer det varit fråga om”.

Enligt JO har besluten om att använda hand- och midjefängsel på en kvinna under pågående värkarbete inte varit motiverat och stått i proportion till de risker för exempelvis rymning som fanns vid tillfället. Detsamma gäller närvaron av flera kriminalvårdare under själva förlossningen.

Sekretessen måste beaktas

JO understryker även att det under vårdinsatser framkommer uppgifter som omfattas av sekretess, som kriminalvårdarna inte har rätt att ta del av. Därför måste besök inom hälso- och sjukvården planeras noga så att en tillfredsställande säkerhetsnivå uppnås utan onödiga kränkningar av de intagnas integritet och värdighet.

Kriminalvården har påbörjat ett förändringarbete för att säkerhetsbedömningarna ska bli mer individanpassade och inte så statiska, med andra ord att de kan förändras beroende på situationen. Hänsyn tas numera till om en intagen är gravid, och i vilket skede av graviditeten hon befinner sig i.

JO välkomnar åtgärderna och kommer att följa det fortsatta arbetet framöver.

Ärendets diarienummer hos Justitieombudsmannen: 1088-2016.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida