I Skånes vårdval tjänar ingen på att läkaren tar andras jobb

När Region Skåne nästa år inför fritt vårdval blir ersättningen densamma oavsett om patienten träffar en läkare, sjuksköterska eller någon annan yrkeskategori.

Liksom i många andra landsting råder det brist på specialister i allmänmedicin inom den skånska primärvården. Att ge samma ersättning oavsett yrkestitel ska stimulera till ett bättre utnyttjande av den samlade kompetensen. Liksom i dag blir däremot besök hos distriktssköterska gratis.

Skåne vill försöka motverka de snedsitsar som Stockholmsmodellen kritiserats för att ha framkallat, med stor andel ersättning per besök och lågt intresse för att etablera vårdcentraler i
socialt utsatta förorter.

I Skåne är den borgerliga alliansen och socialdemokraterna överens om att:

  • Ha en hög fast ersättning som utgår från antalet listade medborgare.
  • Ge högre ersättning till vårdenheter där en stor andel av de listade medborgarna har socioekonomiska problem. Men framför allt görs en viktning utifrån vårdtyngden.
  • Ha bonusrelaterade mål, exempelvis färre sjukskrivningar eller antibiotikarecept. Nås målen utgår bonus, annars kan vite utkrävas.
  • Lägga ett kostnadsansvar på varje vårdenhet för de receptbelagda basläkemedel som varje listad patient har, även sådant som förskrivs av andra vårdgivare.

Dessutom vill man styra var vårdenheterna ska placeras genom överenskommelser eller avtal. Det är dock tveksamt om det rent juridiskt går att sluta avtal om etablering. Vid nyår införs Lov, lagen om valfrihetssystem, som inte ger något större utrymme för att påverka den geografiska placeringen. Tanken med vårdval är att i princip vem som helst ska kunna etablera sig var som helst för att stimulera konkurrens och nytänkande.

Medborgarstyrt hälsoval, som skåningarna har valt att kalla sitt system, kommer att införas i två etapper. Från och med den 1 januari 2009 gäller det för barnavårdscentralerna och från den 1 maj i den övriga primärvården

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida