I Skånes vårdval tjänar ingen på att läkaren tar sjuksköterskans jobb

När Region Skåne nästa år inför fritt vårdval blir ersättningen densamma oavsett om patienten träffar en läkare, sjuksköterska eller någon annan yrkeskategori. (Uppdaterad 080916)

Liksom i många andra landsting råder det brist på specialister i allmänmedicin inom den skånska primärvården. Tanken med att betala samma ersättning oavsett yrkestitel är att öka tillgängligheten genom att stimulera till ett bättre utnyttjande av den kompetens som finns i teamet.

Mycket av det läkarna i dag gör kan kanske istället utföras av sjuksköterskor och andra yrkeskategorier, som dessutom är billigare att ha anställda, lyder resonemanget.

Liksom i dag blir besök hos distriktssköterska gratis.

I Stockholms kritiserade vårdvalsmodell blir ersättningen från landstinget högre om en läkare behandlar patienten än om någon annan yrkesgrupp gör det. Enligt Vårdförbundet har det lett till att läkare i allt högre grad har börjat ta på sig arbetsuppgifter som sjuksköterskor normalt utför.

Socialdemokraterna stöder modellen

På flera andra punkter skiljer sig den skånska vårdvalsmodellen från huvudstadens, vilket var en förutsättning för att den borgerliga alliansen skulle få med sig socialdemokraterna på en uppgörelse.

I Stockholm baseras större delen av den ekonomiska ersättningen på antalet patienter som besöker enheten. Ju snabbare besöken går desto lönsammare blir det. Det har lett till många nyetableringar i de centrala delarna av staden medan socialt utsatta förortsområden har missgynnats.

I Skåne vill de försöka motverka sådana snedsitsar.

  • Större delen av ersättningen blir fast och utgår från antalet listade medborgare.
  • Ersättningen blir högre på vårdenheter där en stor andel av dem som listat sig har socioekonomiska problem. Men framför allt görs en ekonomisk viktning utifrån vårdtyngd.
  • Var vårdenheterna ska placeras geografiskt ska styras via överenskommelser eller avtal.

Frågan är bara om den typen av avtal kommer att bli möjliga rent juridiskt. Vid nyår införs Lov, lagen om valfrihetssystem. I den ges inte något större utrymme att påverka den geografiska placeringen. Själva tanken med fritt vårdval är att i princip vem som helst ska kunna etablera sig var som helst för att stimulera konkurrens och nytänkande.

Bonus för dem som uppnår mål

En risk med medborgarstyrda vårdvalsmodeller är att patienterna listar sig på vårdenheter där läkarna är frikostiga med såväl sjukskrivningar som recept. För att undvika sådana negativa effekter införs bonusrelaterade mål. Ett sådant mål kan vara att minska antalet sjukskrivningar, eller förskrivningen av antibiotika. Den som lyckas får en något högre ersättning medan den som misslyckas tvärtom kan få betala vite.

Dessutom får varje vårdenhet kostnadsansvar för de receptbelagda basläkemedel de tecknade medborgarna konsumerar, även de läkemedel som förskrivs av andra vårdgivare.

Medborgarstyrt hälsoval, som skåningarna valt att kalla sitt system, kommer att införas i två etapper. Först ut är barnavårdcentralerna där konkurrensen släpps fri från den 1 januari 2009. Från och med 1 maj införs hälsoval inom den övriga primärvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida