Sjuksköterskeutbildning specialgranskas av DO

Sjuksköterskeutbildning specialgranskas av DO
Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Foto: Jenny Jarnestedt

En jämlik vård förutsätter att utbildningen lägger en bra grund för sjuksköterskor och läkare. Det säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna som inleder en granskning av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna.

3 december 2010

DO, diskrimineringsombudsmannen,  har tillsynsansvar över hur universitet och högskolor lever upp till diskrimineringslagens krav att främja lika rättigheter och möjligheter för studenterna oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Under 2010 och 2011 har DO extra fokus på diskrimineringsfrågor inom sjukvården och i går talade Katri Linna på Medicinska riksstämman i Göteborg:

– Forskning, anmälningar till DO och andra kontakter visar att ovidkommande faktorer som etnisk tillhörighet, kön och funktionsnedsättning gör att människor kränks eller får sämre vård. En jämlik vård förutsätter att principen om allas lika värde och rättigheter genomsyrar hela vårdkedjan. Högskolor och universitet kan lägga en bra grund för det, sa hon

DO har begärt att få in universitetens likabehandlingsplaner, samt den kartläggning som ligger till grund för planerna, senast den 10 januari 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida