Sjuksköterskestudenterna dåligt förberedda för it i vården

Trots att vården blir allt mer beroende av olika typer av datorsystem anser endast 13 procent av de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de under grundutbildningen fick goda kunskaper om hur it stödjer vårdens processer, visar en undersökning gjord av Vårdförbundet.

– Det är precis lika illa som om de inte hade fått lära sig att ge sprutor eller ta blodtryck innan de kom ut. I dag när vården är så it-fierad måste sjuksköterskorna förstå vad det är för redskap de handskas med. För att kunna arbeta med de här systemen på ett kvalitativt gott sätt måste de förstå vad det finns för möjligheter, brister och hinder med olika informationssystem.

Det säger Anne Persson vid högskolan i Skövde. Hon är professor i datavetenskap med inriktning mot informationssystemutveckling.

Framför sig har hon resultaten av en enkätundersökning som Vårdförbundet nyligen låtit göra bland 1 000 slumpvist utvalda nyutexaminerade sjuksköterskor och de programansvariga vid landets sjuksköterskutbildningar. Svarsfrekvensen bland sjuksköterskorna var 56 procent. De programansvariga vid 26 av landets 27 sjuksköterskeutbildningar svarade .

Syftet med undersökningen var att ta reda på i vilken mån sjuksköterskestudenterna under sin utbildning får de kunskaper som krävs för att på ett tillförlitligt och säkert sätt kunna arbeta med de olika it-redskap som i dag används inom vården.

Dåliga kunskaper

Visserligen säger sig en relativt stor andel av sjuksköterskorna ha fått goda kunskaper i att söka information om forskningsresultat med hjälp av it, men när det gäller hur de olika datasystemen ska användas i vården är resultaten inte lika goda.

Endast 26 procent av sjuksköterskorna instämde helt i påståendet att de under sjuksköterskeutbildningen fick goda kunskaper i de it-system, exempelvis journalsystem, som används i vården. 29 procent instämde inte alls.

Drygt hälften (54 procent) tyckte att de hade fått goda kunskaper om de regelverk kring sekretess som gäller vid hantering av patientinformation och endast 15 procent ansåg att utbildningen hade gett dem goda kunskaper i datasäkerhet.

I påståendet att de hade fått goda teoretiska kunskaper om hur it-system stödjer vårdens processer instämde bara 13 procent av de nyutexaminerade sjuksköterskorna.

Mycket knapptryckerikunskaper

– Det verkar vara ganska mycket knapptryckerikunskaper som lärs ut. Det tänk som i stor utsträckning saknas på Vårdhögskolorna är vad som händer med informationen när jag väl har stoppat in den, säger Anne Persson som tillsammans med Vårdförbundet ingår i en grupp som håller på att ta fram en nationell kravspecifikation för vad som bör ingå i en sjuksköterskas it-kompetens.

På frågan om sjuksköterskorna har tillräckliga kunskaper för att obehindrat kunna använda exempelvis it-system för läkemedelshantering svarade många att de inte hade det (36 procent), för vårdplanering (42 procent), it-system för uppföljning av vårdens resultat (67 procent). Hela 85 procent ansågs sig inte ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda it-baserade kliniska beslutssystem (85 procent).

– En stor andel (92 procent) skattar själva att de har tillräckliga kunskaper för att obehindrat kunna använda en elektronisk patientjournal. Men om man går in och tittar på hur de skriver och strukturerar informationen så tror jag inte att de förstår vad det är de hanterar. De använder ofta journalen som om det vore en gammal skrivmaskin, säger Anne Persson.

I USA ett kärnområde

Margaretha Ehnfors, professor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnadsinformatik vid universitetet i Örebro, är även hon bekymrad över de resultat som framkommit i undersökningen. För henne är det självklart att en sjuksköterska av i dag måste ha goda it-kunskaper för att kunna sköta sitt arbete på ett professionellt sätt.

Hon hänvisar bland annat till Institute of Medicine i USA som har slagit fast att informatik är ett av de fem kärnområden som dagens vårdpersonal måste kunna behärska.

Endast på fem av landets sjuksköterskutbildningar ingår i dag kurser i informatik. Enligt Vårdförbundets enkät anser 46 procent av de programansvariga att kunskaper om vårdinformatik är en viktig del av grundutbildningen till sjuksköterska, men 50 procent håller bara i viss utsträckning med om det.

– Precis som att vi har jobbat på bred front för att få upp den akademiska kompetensen bland lärarna i sjuksköterskeprogrammen så tror jag att vi skulle behöva tänka på samma sätt när det gäller it-kompetens. Det måste finnas en viss andel av lärarna som har den här kunskapen på ett djupare plan, säger Margaretha Ehnfors.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida