Sophiahemmet Högskola vill starta barnmorskeutbildning

Ge Sophiahemmet Högskola rätt att utfärda högskoleexamen, föreslår Universitetskanslersämbetet regeringen.

Utbildningsmiljö, undervisning, kurslitteratur, examination, styrdokument och infrastruktur är till fredsställande, liksom lärarnas kapacitet och kompetens, skriver bedömargruppen i sitt utlåtande.

Vissa lärare har hög kompetens i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, forskning bedrivs redan inom området och fyra av högskolans doktorander är barnmorskor. Möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning ser de också som goda, även om den förlossningsklinik som Praktikertjänst tänker driva i nybyggda lokaler på Sophiahemmets sjukhus inte kommit igång ännu.

BB Sophia ska ha kapacitet för 4 500 förlossningar per år. Verksamheten skulle starta vid kommande årsskifte men är framskjuten några månader. Enligt sjukhuset för att landstingets regelbok för förlossningsverksamhet är under omarbetning, vilket försenar rekrytering och introduktion av personal.

Sophiahemmet Högskola lämnade in sin ansökan om att få utfärda barnmorskeexamen till regeringen i mitten av oktober. Bedömargruppen har bestått av professor Anna-Karin Dykes, Lunds universitet, och docent Margareta Larsson, Uppsala universitet. Sist en ny barnmorskeutbildning startade var våren 2012 när Mittuniversitetet fick examensrätt för 15 studenter på en modifierad distansutbildning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida