Utredda fall

Barn fick syrebrist efter påskyndad förlossning

Trots att barnet var medtaget och mamman låg i hyperaktivt värkarbete gavs nya doser värkstimulerande. Det slutade med ett försenat kejsarsnitt och att barnet fick syrebrist. Nu får vårdgivaren kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

1 oktober 2018

Den 39-åriga kvinnan väntade sitt andra barn och kom in till förlossningen på grund av värkar. Fem timmar senare, efter en turbulent förlossningsprocess, förlöstes barnet med kejsarsnitt och andades då inte på egen hand.

Händelsen har anmälts av föräldrarna, som anser att deras oro inte togs på allvar. De bad förgäves flera gånger om kejsarsnitt. Istället upplevde de att vårdpersonalen till varje pris ville få till en vaginal förlossning, och att dyrbara minuter därför gick till spillo.

Inget motiverade värkstimulering

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat ärendet och konstaterar att förlossningen, som inledningsvis var normal, har påskyndats på flera olika sätt. Dels tog barnmorskan hål på fosterhinnorna, men av vilken orsak framgår inte av journalen. När ctg efter en stund visade att något var fel gavs oxytocin för att stimulera värkarbetet.

Enligt Ivo fanns det inget som motiverade att ge oxytocin. Dels för att värkarna dittills varit normala, men också för att ctg visade att situation var allvarlig och snabbt kunde leda till syrebrist hos barnet.   

Oxytocindosen höjdes gradvis och ledde till hyperaktivt värkarbete och bradykardi, låg puls, hos barnet. I det här läget hade det bästa varit att avbryta värkarbetet med hjälp av bricanyl, skriver Ivo. I stället togs två skalpblodprover med täta mellanrum. Först när det stod klart att laktatvärdena steg och bradykardin fortsatte togs beslut om akut kejsarsnitt.

Behöver se över riktlinjerna

Barnet föddes med påtaglig syrebrist men återhämtade sig efter neonatalvård. Ivo menar att det omtagna laktatprovet var onödigt och endast försenade beslutet om kejsarsnitt.

Men Ivo:s kritik handlar om användandet av oxytocin i öppningsstadiets slutskede, som var i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dosen ökades trots hyperaktivt värkarbete och ett patologiskt ctg.

Enligt verksamhetschefen har riktlinjerna följts. Därför riktas kritiken mot vårdgivaren som ”bör se över följsamheten till sina rutiner för användning av värkstimulering med oxytocin”, skriver Ivo.

Myndigheten är även kritisk till att det förekommer brister i dokumentationen under förlossningen. Enligt klinikens riktlinjer ska det tydligt framgå av vilken anledning det tas hål på fosterhinnorna, men barnmorskan har inte angett något skäl.  

Diarienummer hos Ivo: 8.2-23764/2017-30

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida