Delegerade läkemedelsuppgifter utan att ha träffat personalen

Delegerade läkemedelsuppgifter utan att ha träffat personalen
Genom ett prov på webben fick personliga assistenter delegering för att hantera läkemedel. Foto: Colourbox.

Flera gånger har assistenter varit på väg att ge medicindoser som kunde ha varit dödliga — om inte föräldrarna ingripit.

Brister i medicinhanteringen uppstod när en sjuksköterska gav delegering till personliga assistenter genom ett webbaserat prov.

Ovanstående framgår av en lex Maria-anmälan som ett assistansföretag  skickat till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Assistenterna fick ansvara för att medicinera en fyraårig pojke som lider av den ovanliga sjukdomen Leopard syndrom, men hade inte i tillräcklig utsträckning förstått de konsekvenser som kan uppkomma till följd av ouppmärksamhet och okunskap, enligt anmälan.

Kritik från mas

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor är kritisk till delegeringsförfarandet.

– Delegering ska ske via ett möte mellan delegerande sjuksköterska och mottagande personal. Innan delegering ges ska sjuksköterskor förvissa sig om att mottagaren har kompetens att ta emot delegering. Det här är alltså inte korrekt handlagt, säger Riksföreningens ordförande Ulla Olsson, till Vårdfokus.

Den delegerande sjuksköterskan hänvisar till att föräldrarna bedömde när en assistent var tillräckligt kompetent för att få delegering. I det dagliga arbetet fungerade pappan till pojken som arbetsledare för assistenterna.

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsen har flera föreskrifter som reglerar delegering. Rent allmänt är delegeringar personliga, och de ska ske restriktivt och gälla arbetsuppgifter som är klart definierade.

– Den sjuksköterska som utför delegering ansvarar för att den hon delegerar till har tillräcklig kunskap och erfarenhet att utföra uppgiften. Det kan vara svårt att bedöma om delegering sker via telefon eller genom ett webbprov, säger Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen.

Samtidigt har den som tar emot en delegering ett eget självständigt ansvar.

–Den som tar emot en delegering ansvarar för att anse sig ha tillräcklig erfarenhet och kompetens för att utföra uppgiften, känner man sig osäker ska man inte ta emot en delegering.

Åtgärder har vidtagits

I det aktuella fallet har en rad åtgärder vidtagits för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. Personalgruppen har bland annat fått utbildning i avvikelsehantering, rutiner har tydliggjorts och delegerande sjuksköterska kommer inte längre att delegera via telefonen eller via webbprov. Utbildning inför delegering ska forsättningsvis genomföras på plats.

Leopard syndrom

... är en sällsynt sjukdom som påverkar flera olika organ. Karaktäristiska symtom är hjärtfel, mörkbruna prickar i huden, brett mellan ögonen,  avvikande genitalier, kortvuxenhet och hörselnedsättning. De individuella variationerna är stora.

    Källa: Socialstyrelsen

    Hämtar fler artiklar
    Till Vårdfokus startsida