Utredda fall

Diagnos dröjde – patient fick amputera foten

Patienten sökte flera gånger vård för sitt diabetesfotsår, men diagnos dröjde och det slutade med att foten fick amputeras. Enligt Inspektionen för vård och omsorg går det dock inte att säga om den fördröjda diagnosen är orsak till amputationen, men i myndighetens beslut konstateras brister hos vårdgivaren och man betonar läkares och sjuksköterskas gemensamma ansvar för att se till att kommunikationen fungerar.

Det var under en månads tid våren 2019 som patienten flera gånger sökte vård akut och på infektionsmottagningen eftersom såret försämrades trots antibiotikabehandling. Då det saknades tider på diabetesfotmottagningen kommande månad bokades ett återbesök på infektionsklinikens jourmottagning två veckor senare. Remiss skickades också till diabetesfotmottagningen och till kärlkirurg.

Men innan det planerade återbesöket hann äga rum sökte patienten akut ytterligare en gång på grund av försämring och värk. Läkare bedömde då att patienten hade kritisk ischemi – nedsatt cirkulation med syrebrist i extremiteten – och kontaktade kärlkirurg direkt. Efter en röntgenundersökning av blodkärlen gjordes ett ingrepp via blodkärlenen för att försöka förbättra cirkulationen i underbenet, men fyra dagar senare fick foten amputeras.

Starka smärtor

På grund av patientens sjukdomshistoria bedömer Ivo att det inte går att fastställa om fördröjd diagnos och behandling påverkade utgången med amputation.

Även några dagar innan det akuta besöket som ledde till diagnos och ingrepp hade patienten sökt vård på en jourmottagning på grund av mycket starka smärtor, som var så svåra att hen inte klarade den längre resan till infektionsmottagningen.

Av den del av klagomålet som gäller besöket på jourmottagningen framgår att sjuksköterskan inte lyssnade på patienten och hens anhöriga. Efter att ha tittat i journalen informerade sjuksköterskan dels om det inplanerade besöket fem dagar senare och menade att patienten skulle avvakta, och dels om att patient och anhörig kunde ringa till kirurgmottagningen för att skynda på tiden samt kontakta vårdcentral. Enligt journalanteckningen rekommenderades detta i samråd mellan sjuksköterskan och läkaren.

Bemötandet viktigt

Läkaren på jourmottagningen uppger att varken hen eller berörd sjuksköterska minns detaljerna kring besöket. Sjuksköterskan lämnade aldrig receptionen under besöket enligt läkaren, varför läkaren tror sig ha blivit konsulterad av sjuksköterskan först efter att patienten hänvisats. Det framgår inte om läkaren eller sjuksköterskan tog del av anteckningar eller provtagning från infektionskliniken.

Verksamhetschefen vid jourmottagningen bedömer att händelsen inte medförde direkt vårdskada, men att bemötandet hade betydelse för patienten och anhöriga.

Ivo bedömer att den medicinska handläggningen brast vid detta besök, då ingen klinisk bedömning av diabetesfotsåret gjordes. Eftersom patienten blivit sämre successivt trots behandling bedömer Ivo att en sådan bedömning skulle gjorts.

Brister i organisation

Hur kommunikationen skedde mellan hälso- och sjukvårdspersonalen vid tillfället har inte gått att klarlägga i efterhand, men Ivo betonar att det är ett gemensamt ansvar mellan sjuksköterska och läkare att kommunikationen fungerar, att informationen är tydlig och att den part som mottar informationen ställer följdfrågor om något är oklart.

Ivo konstaterar även brister i att diagnos och behandling av patientens kärlsjukdom fördröjdes:

”Trots att flera läkare och sjuksköterskor varit inblandade i bedömningen av patientens diabetesfotsår tog det över en månad innan patienten fick träffa kärlspecialist, vilket Ivo anser är en brist.”

En bidragande orsak konstateras vara brister i vårdgivarens organisation kring patienter med diabetesfotsår, och vårdgivaren har framfört att de sett behov att omstrukturera organisationen för utveckling av sådana patienter. En översyn pågår kring detta på infektionsmottagningen, enligt dess verksamhetschef.

Diarienummer hos Ivo 3.41-03349/2020-26

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida