Bristen på vårdplatser

Farligt långa köer för cancerpatienter i Västerbotten

Farligt långa köer för cancerpatienter i Västerbotten
Köerna till operation är alldeles för långa vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, anser Ivo som nu kräver en handlingsplan för att få ner väntetiderna. Arkivbild: Getty Images

Norrlands universitetssjukhus i Umeå klarar inte att operera sina patienter i tid. Medan cancerpatienter väntar i kön hinner de bli så dåliga att de inte längre kan opereras. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg krafttag från sjukhusets sida.

Enligt ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska Norrlands universitetssjukhus se till att samtliga prio 2-patienter som bedöms vara i behov av operation inom en månad får sin behandling i tid.

Sedan sjukhuset 2015 stängde en av de kirurgiska vårdavdelningarna har operationsköerna blivit allt längre.

Vid en inspektion som Ivo gjorde den gången uppgav verksamhetschefen för kirurgcentrum att man trots stängningen skulle klara målen för prio-2 patienterna, det vill säga de patienter som bedöms vara i behov av operation inom en månad. Ivo konstaterar nu att väntetiden för dessa patienter tvärtom har ökat sedan dess.

Allvarliga komplikationer

Av de avvikelserapporter och lex Maria-anmälningar från sjukhuset som Ivo tagit del av framgår att cancerpatienter i dag hinner försämras så pass mycket i väntan på operation att de inte längre kan opereras när det väl blir dags. Myndigheten konstaterar att patienter drabbats av allvarliga komplikationer på grund av de långa kötiderna.

De patienter som löper störst risk är enligt verksamhetschefen patienter med tumörer i övre delen av bukområdet och patienter med pankreascancer. Men statistik från 2016 års cancerregister visar att det framför allt är patienter med lever-, njur- och prostatacancer som fått vänta längre än en månad.

De prioriterade patienterna finns enligt verksamhetschefen inte på någon specifik väntelista, så exakt hur många dessa patienter är kan han inte svara på. Men sjukhuset har överlag mycket svårt att uppfylla vårdgarantins krav på behandling inom 90 dagar.

Klarar inte vårdgarantin

Medan sjukhusen i Sverige i april i år i genomsnitt uppfyllde målen i vårdgarantin i 73 procent av de kirurgiska fallen lyckades Norrlands universitetssjukhus bara erbjuda 53 procent av patienterna behandling inom 90 dagar.

Ivo kräver nu att Västerbottens läns landsting vidtar åtgärder så att samtliga patienter med behov av operation inom en månad får den vård de behöver i tid. Det får inte leda till att andra patienter i landstinget trängs undan.

Vårdgivaren ska också vidta åtgärder för att säkerställa så att patienter som står i kö till operation inte drabbas av vårdskador under väntetiden.

Senast den 31 oktober ska vårdgivaren redovisa för Ivo hur det ska gå till.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-1827/2018-12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida