Utredda fall

Kritiseras för bristande kompetens och låg bemanning

När Uppsala kommun tog över det medicinska ansvaret för en 20-årig man med blödarsjuka, autism och självskadebeteende fick sjuksköterskorna aldrig den utbildning som de hade lovats. Enligt föräldrarna ledde detta till flera felbehandlingar.

15 februari 2017

Mannen bor i ett gruppboende i Uppsala kommun. På grund av sin blödarsjuka, Willebrands sjukdom, är han i ständigt behov av injektioner med faktorkoncentrat. Att han dessutom är autistisk och lider av ett självskadebeteende gör att det krävs stor uppmärksamhet från personalens sida. 

I samband med att kommunen i juli 2015 tog över det medicinska ansvaret upp till sjuksköterskenivå gjorde landstinget upp en plan för hur de nya sjuksköterskorna skulle utbildas.

Föräldrarna missnöjda

Föräldrarna, som också är gode män för mannen, upptäckte dock rätt snart att de sjuksköterskor som hade ansvaret för deras son inte gjorde rätt alla gånger, vilket enligt dem ledde till flera felbedömningar och felbehandlingar.

I ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, berättar de bland annat hur det slarvades med hygienen i samband med att sonen fick sina injektioner. I slutet av 2015 fick till exempel den subkutana venporten bytas ut efter att mannen drabbats av en blodförgiftning.

Lovad utbildning uteblev

Enligt Ivo råder det delade meningar om sjuksköterskorna fick den utbildning som de hade lovats. Enligt kommunen hölls utbildningen för samtliga sjuksköterskor som berördes, förutom sjuksköterskorna inom joursjukvården.

Men i ett yttrande från landstinget skriver den sjuksköterska som var med vid planeringsmötena att utbildningsplanen aldrig kom till stånd, trots påstötningar från hennes sida.

Ivo kritiserar Uppsala kommun för att inte ha säkerhetsställt att de sjuksköterskor som ansvarade för mannens medicinska insatser hade tillräcklig kompetens. Samtidigt konstaterar myndigheten att kommunen efter klagomålet vidtagit åtgärder för att säkra kompetensen.

Låg bemanning

Vid granskningen av ärendet upptäckte Ivo att bemanningen var under all kritik och att det innebar en betydande risk för mannen. 

Ivos bedömning är att den bristande bemanningen och kontinuiteten innebär en risk för att nya sjuksköterskor inte får den introduktion och kompetens som behövs för att kunna ta ansvar för mannens vård och behandling.

Myndigheten har i ett tidigare tillsynsärende konstaterat bristande förutsättningar för sjuksköterskorna inom hemsjukvården och joursjukvården och kommer därför att följa upp vilka effekter åtgärderna har fått.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-21708/2016-30.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida