Utredda fall

Kvinna födde på gräsmatta – barnmorska kritiseras

En barnmorska skickade hem en förstföderska två gånger samma dag, vilket slutade med att kvinnan födde på en gräsmatta. Ivo anser att barnmorskan har brustit i sin uppgift att säkerställa en god och säker vård för patienten.

Det var förra våren som ett par i södra Sverige skickades hem från sjukhuset då barnmorskan bedömde att kvinnan befann sig i latensfas. Det var det andra besöket de gjort samma dag. När de var på väg in till sjukhuset en tredje gång satte förlossningen igång och kvinnan tvingades föda på en gräsmatta där hennes sambo stannat bilen.

Enligt anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, körde paret fram och tillbaka mellan bostaden och sjukhuset, en sträcka på ungefär en timme enkel väg, fem gånger den aktuella dagen. Avståndet till kvinnokliniken gjorde att de inte hann fram vid det sista tillfället.

Gjordes bara en undersökning

Ivo anser att barnmorskans åtgärd vid första besöket, att skicka hem patienten med rådet att ta Alvedon och avvakta, var rimlig. Det är agerandet vid det andra besöket sex timmar senare som kritiseras.

Enligt journalanteckningen bedömdes patienten vara i latensfasen utifrån status på livmodertapp, att vattnet inte gått och hur fostret låg i bäckeningången. Övervakningskurvan bedömdes som normal. Fosterövervakning visade sammandragningar var femte till tionde minut. Det går enligt Ivo inte att bedöma om sammandragningarna var effektiva eller inte eftersom det bara gjordes en undersökning och ingen förnyad bedömning innan paret åkte hem. Ivo menar att en förnyad undersökning bör göras med cirka två timmars intervall för att kunna bedöma i vilken fas patienten befinner sig.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kritiserar informationen till kvinnan

Ivo kritiserar hur informationen till kvinnan sköttes. Hon kan inte svenska och hennes sambo fick tolka. Enligt patientlagen ska information ges anpassat efter mottagarens språkliga bakgrund och den som ger informationen ska så långt det går vara säker på att mottagaren har förstått. 

Enligt Ivos utredning framgår det inte om paret fick veta att de lugnande och avslappnande läkemedlen Targiniq och Zolpidem som patienten fick med sig vid det andra besöket kan verka avtrubbande och göra det svårare att känna hur förlossningen närmar sig. Det bedöms kunna ha bidragit till att paret inte snabbt nog insåg när det var dags att åka tillbaka till sjukhuset.

I beslutet att kritisera barnmorskan står också att det fattas viktiga uppgifter i patientjournalen om vilka ställningstaganden som har gjorts vid tillfället. Enligt patientdatalagen är syftet med en journal att den ska innehålla de uppgifter som krävs för en god och säker vård.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.l-23156/2019-42 

Patientlagen 3 kapitlet

6 § Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 § Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.

Patientdatalagen 3 kapitlet

6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Lag (2014:827).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida