Utredda fall

Skarp kritik mot psykiatrisk klinik

Mannen sökte upprepade gånger hjälp för sömnsvårigheter. Han träffade hela tiden olika läkare och fick en rad olika psykofarmaka utskriven. Nu får den psykiatriska kliniken skarp kritik av Ivo.

Psykiatriska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå får kritik för bristande kontinuitet, avsaknad av dokumentation och vårdplanering samt oklara indikationer för att skriva ut psykofarmaka. Dessutom har förskrivningen av narkotiska läkemedel inte gjorts på ett säkert sätt.

Ingen kontinuitet

Mannen sökte vård många gånger under en tvåmånadersperiod för sina sömnsvårigheter. Nästan varje gång träffade han en ny läkare och ingen vårdplanering gjordes. Ivo anser inte att kraven på trygghet är uppfyllda när en patient vid elva läkarbesök får träffa tio olika läkare.

Verksamhetschefen har i sitt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, svarat att kontinuitet är viktigt, men svår att uppnå på grund av läkarbrist.

Ingen vårdkontakt eller vårdplan

Trots att mannen vårdades både i öppenvården och slutenvården fick han ingen fast vårdkontakt, som han hade rättighet till. Enligt patientlagen kan den fasta vårdkontakten även vara en sjuksköterska eller psykolog.

Det saknades också vårdplan. Syftet med en vårdplan är att alla personer som är inblandade i patientens vård ska arbeta mot samma håll.

Oklara indikationer

Anmälaren av fallet är starkt kritisk till att läkemedel i gruppen psykofarmaka och neuroleptika skrevs ut fast patienten sökt för sömnproblem.

Även Ivo kritiserar verksamheten för att det är otydligt dokumenterat vilka indikationer som gällt när läkemedlen sattes in. Speciellt eftersom diagnosen var ospecificerad sömnstörning.

Enligt anmälan fick patienten inte information om hur läkemedlen verkade och vilka biverkningar som fanns. Patienten drabbades av biverkningar som krypningar, svår rastlöshet och obehag i armarna. Dessutom förvärrades hans sömnproblem och mannens eget önskemål om kognitiv beteendeterapi istället fick inget gehör.

Narkotiska läkemedel

Ivo konstaterar att i undantagsfall kan mindre doser av Olazapin och Quetiapin användas vid grava sömnstörningar, men poängterar att det då är av yttersta vikt att informationen till patienten och närstående är tydlig.

Ivo kritiserar även verksamheten för att inte ha säkerställt att narkotiska läkemedel förskrivits med stor försiktighet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-18081/2017-19

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida