Karolinska universitetssjukhuset

Så ska patienterna få mer inflytande på Karolinska

Så ska patienterna få mer inflytande på Karolinska
Anna Schandl, chefssjuksköterska på staben för kvalitet och patientsäkerhet på Karolinska universitetssjukhuset.

Tolv personer med erfarenhet av att vara patient eller närstående, har utsetts till ett råd för att ge sitt perspektiv till Karolinskas ledning. På första mötet lyfte de fram tillgänglighet, bemötande, jämlik vård och digitalisering.

12 februari 2018

Ett strategiskt patient- och närståenderåd har bildats på Karolinska universitetssjukhuset och haft sitt första möte. Tanken är att de ska föra fram sina åsikter direkt till sjukhusledningen.

– En viktig tanke med Karolinskas nya verksamhetsmodell är att patienter ska få ett större inflytande på vården och det här är en del av den satsningen. Rådets uppdrag handlar om övergripande och strategiska frågor. För specifika diagnoser och behandlingar finns andra forum med patientinflytande på Karolinska, säger Anna Schandl.

Ett större perspektiv

Hon är chefssjuksköterska på staben för kvalitet och patientsäkerhet och är än så länge rådets ordförande. Men tanken är att de själva framöver väljer sin ordförande.
De tolv medlemmarna i rådet har blivit utvalda efter intervjuer med 61 sökande.

– Det var viktigt att de har förstått att det handlar om ett större perspektiv och kan se längre än sin egen sjukdom och den egna patientgruppen. Vi ville också ha en blandad grupp, vad gäller ålder, kön och erfarenheter.

På första mötet tog medlemmarna i rådet upp några konkreta områden som kan bli aktuella att arbeta vidare med. Det var tillgänglighet, bemötande, jämlik vård och digitalisering.

Onödigt många besök

Inom området tillgänglighet diskuterades att undersökningar och behandling behövde bli bättre koordinerade för patienten. Idag kan patienter kallas olika dagar för exempelvis röntgen, provtagning och samtal. Om i stället de olika specialiteterna planerade besöken utifrån patientens behov skulle det spara tid och bli enklare för patienten.

Vad gäller digitalisering tyckte rådet att vården ligger efter och att förbättringar kan underlätta för patienter och anhöriga.

– Tanken med det nya rådet är att de kan lyfta frågor till sjukhusledningen. Men också det omvända, att sjukhusledningen ber om deras perspektiv på en fråga.
En person från sjukhusledningen kommer att delta när rådet träffas några gånger per termin.

Inflytande för olika sjukdomar

Patienter och anhöriga ska även kunna ha inflytande över vården för speciella sjukdomar och behandlingar. Det är i de så kallade patientflödena. Karolinska är uppdelat i större teman, där exempelvis hjärta och kärl är ett. Inom varje tema finns uppdelningar för mer specifika diagnoser, den uppdelningen kallas för patientflöde. Det finns sammanlagt 110 patientflöden med en ledningsgrupp för varje. Där ska även patienter och anhöriga finnas representerade.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida