Socialstyrelsen kräver mer av sjukhusen i Region Skåne

Region Skånes arbete för att lösa problemen med överbeläggningar och utlokaliserade patienter är inte tillräckligt, anser Socialstyrelsen.För att se till att arbetet fortsätter enligt planen öppnar myndigheten ett verksamhetstillsynsärende och kallar i vår till sig både ansvariga tjänstemän och politisk ledning.

Socialstyrelsen anser att de rätt omfattande åtgärder som har satts in mot bristen på vårdplatser har förutsättningar att förbättra situationen på akutsjukhusen Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset Kristianstad. De har i första hand handlat om att minska antalet utlokaliserade patienter, eftersom det innebär en patientsäkerhetsrisk att få en sängplats på en avdelning där personalen saknar utbildning för och erfarenhet av den sjukdom patienten ska behandlas för.

Under 2011 har antalet utlokaliserade patienter också minskat på alla sjukhus utom Helsingborgs lasarett. Bäst har Centralsjukhuset Kristianstad lyckats, där har man sedan några månader inga utlokaliserade patienter alls. Antalet överbeläggningar har däremot inte minskat trots åtgärder, men i princip förekommer det inte längre att patienter placeras i korridorer.

För 2012 har Region Skåne som mål att ha färre än tio utlokaliserade patienter och mindre än 30 överbeläggningar i snitt. På åtgärdslistan finns bland annat ökad andel dagkirurgi, kortare vårdtider, omfördelning av vårdplatser mellan olika specialiteter och mer samverkan med primärvård och intilliggande närsjukhus.

Senast i januari 2013 vill Socialstyrelsen se en redovisning av antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter på de tre sjukhusen. Där regionen inte nått sina mål ska regiondirektören redovisa på vilka sätt man har försökt nå dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida