Almedalen. Samarbetsproblem gör att multisjuka patienter kommer i kläm

Almedalen. Samarbetsproblem gör att multisjuka patienter kommer i kläm
Äldreminister Maria Larsson medverkade på ett seminarium om framtidens äldrevård i Almedalen. Foto: Helena Mirsch

En ny undersökning visar att chefer inom vården anser att svårigheterna att samverka har mycket stor betydelse för problemen inom äldrevården. Olika huvudmän, skilda journalsystem och dåliga kontaktvägar drabbar den enskilda patienten. Äldreminister Maria Larsson lovar åtgärder för en sammanhållen vård.

– Det är ett stort problem i vården av de äldre multisjuka att ingen tar ansvar för helheten. Insatserna måste bli integrerade.

Det sa äldreminister Maria Larsson på ett seminarium om framtidens äldrevård som Socialdepartementet anordnade i Almedalen under torsdagen.

Undersökning bland chefer

På seminariet presenterades en undersökning som departementet har låtit göra bland ett tusen chefer inom vården: socialchefer, hälso- och sjukvårdschefer, verksamhetschefer, ordförande i socialnämnder och andra chefer med ansvar för äldrevård.

Undersökningen visar att det största problemet gäller svårigheter att samarbeta mellan kommuner och landsting. En stor majoritet anser att frågan har mycket stor betydelse för problemen inom äldrevården.

Verksamhetschefer på vårdcentraler tycker dessutom att samarbetet inom landstinget/regionen är ett stort problem när det gäller att skapa bra vård för äldre multisjuka.

Dåliga ersättningssystem

Andra problem som pekas ut i undersökningen är att det finns så många olika journalsystem och att det saknas upparbetade kontaktvägar. Dessutom anser en majoritet att de ekonomiska ersättningsmodellerna är dåligt utformade för samverkan.

Trots detta tycker de flesta chefer att den egna verksamheten fungerar bra, vilket tyder på att det är just samarbetet mellan olika vårdgivare som är det stora problemet.

Olika lösningar krävs

– Vi satsar nu på att få igång ett utvecklingsarbete i hela landet för att vården om de multisjuka äldre ska bli bättre. Det kommer att krävas olika lösningar på olika håll i landet, men det måste bli bättre, slog äldreminister Maria Larsson fast.

Hon framhöll att regeringen satsar 3,75 miljarder de närmaste åren för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre och att syftet med satsningen är att få en sammanhållen vård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida