Vården får partierna att visa färg

Alla opinionsmätningar pekar på att det blir en stenhård kamp i valrörelsens slutspurt och att många ännu inte har bestämt sig. När vården diskuteras blir skiljelinjerna tydliga.?

19 september Sjukvården är den allra viktigaste frågan när vi går till val, det visar flera väljarundersökningar. Även om det kan tyckas som att de två blocken inte står så långt ifrån varandra i vårdfrågorna säger deras företrädare att det finns avgörande och viktiga skillnader. ?

Statsvetaren Svend Dahl vid Stockholms universitet håller med. Han menar att sjukvården är ett av få områden där det fortfarande finns en tydlig ideologisk skiljelinje på den klassiska höger-vänsterskalan — åtminstone på det retoriska planet. I praktiken är det mindre som skiljer och i många landsting finns ett bra samarbete över blockgränserna. Men när företrädare för de två blocken drabbar samman på riksplanet vill de gärna utmåla varandra som tydliga motståndare just på sjukvårdsområdet.?

Den stora skiljelinjen handlar om i vilken utsträckning det ska få finnas privata entreprenörer inom vården och om det är okej med vinstintressen.??

När Vårdfokus intervjuar Ylva Johansson, vårdpolitisk talesman för Socialdemokraterna och de rödgröna, betonar hon att det är oerhört problematiskt att sjukvården håller på att bli en marknad där kortsiktiga vinstintressen styr. Hon menar att mer kommer att behöva satsas på vården framöver och då är det viktigt att pengarna verkligen används till vård och inte försvinner i privata fickor.??

Kenneth Johansson ärordförande i riksdagens socialutskott och talesman för Centerpartiet i vårdfrågor. Han är en av författarna bakom den borgerliga alliansens vårdpolitiska program och har inga problem med privata vinstintressen i vården. För honom och alliansen är privata vårdföretagare viktiga för att ge patienten makt att välja den bästa vården, minska köerna och öka kvaliteten och effektiviteten. ??

Så långt ser det ut som att skillnaderna mellan de två blocken är stora och tydliga. Samtidigt finns det inga förslag från de rödgröna om att begränsa de privata vinstintressena och Ylva Johansson tror inte på en lagstiftning om hur vinster i vårdföretagen ska få användas. Hon anser att det viktigaste är att ställa högre kvalitetskrav och därmed säkerställa att det verkligen blir bra vård för pengarna.

En viss begränsning för de privata vårdföretagen kommer det nog ändå att bli om de rödgröna vinner valet. De har riktat skarp kritik mot Lov, lagen om valfrihetssystem, för att den ger privata vårdföretagare rätt att etablera sig var de vill. Därför lovar de rödgröna att riva upp den och skapa en ny lag som ger medborgarna rätt att välja vårdcentral och läkare, men låter varje landsting utforma hur det ska se ut.?

Alliansen försvarar Lov och etableringsfriheten och menar att det är själva förutsättningen för att medborgarna ska kunna välja vård. Det är inte politikerna och tjänstemännen som ska bestämma, anser Kenneth Johansson.??

Privata inslag i den offent­liga sektorn har aldrig varit självklart för Socialdemokraterna, än mindre för Vänsterpartiet. Det har tidigare funnits en skeptisk inställning även till friskolor och privat äldreomsorg, samtidigt som Socialdemokraterna i regeringsställning har gjort lite för att förhindra eller begränsa de privata aktörerna. Statsvetaren Svend Dahl tror att samma sak kommer att gälla den privata sjukvården.?

Ylva Johansson säger också att inställningen till privata företag inom offentlig sektor har förändrats inom det socialdemokratiska partiet och på kongressen i höstas tog partiet tydligt ställning till att valfrihet i vården är en bra sak i sig.?

Däremot står det klart att de rödgröna kommer att återinföra en form av den så kallade stopplagen som revs upp när den borgerliga regeringen tillträdde. I de rödgrönas vårdpolitiska program står att det inte ska vara tillåtet att sälja, privatisera eller stycka upp universitets- och regionsjukhus.??

Vårdfokus har jämfört vad de två blocken tycker i de frågor som Vårdförbundet driver (se nästa uppslag). En av de frågor som Vårdförbundet lyfter fram är patientsäkerheten. Båda blocken är medvetna om att säkerheten behöver förbättras, men har lite olika förslag på hur det ska gå till.

Erfarenheterna från kömiljarden gör att alliansen vill pröva samma metod för att öka patientsäkerheten. Ett särskilt stimulansbidrag ska ges till de landsting som lyckas förbättra säkerheten.?

De rödgröna vill se större fokus på att det ska bli rätt från början. Socialdemokraternas förslag är att införa en nationell kvalitetsgaranti och enligt Ylva Johansson ska arbetet med att ta fram nationella riktlinjer påbörjas direkt efter en eventuell rödgrön valseger.??

Specialistutbildningen för sjuksköterskor är en annan mycket viktig fråga för Vårdförbundet. Här har den borgerliga alliansen möjligheter att plocka poäng eftersom de lovar att de ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som specialistutbildar sig ska förbättras. Någon form av lön på samma sätt som vid läkarnas AT-utbildning föreslås av alliansens vårdpolitiska grupp.?

Ylva Johansson är medveten om att det behövs fler specialistsjuksköterskor, men för att nå dit vill hon först tydliggöra hur många som behövs inom olika verksamheter genom den nationella kvalitetsgarantin. En betald specialistutbildning enligt läkarmodell är inget som en rödgrön regering kommer att satsa pengar på, utan det är upp till varje landsting att ta ansvar för.

Statsvetaren Svend Dahl tror att politikerna kommer att lyfta fram vårdfrågorna allt mer ju närmare valet vi kommer, just för att diskussionen om privata vårdföretag och vinstintressen har sprängkraft och kan tydliggöra olikheter mellan de båda blocken. I en tid då skillnaderna mellan de politiska partierna blir allt otydligare — samma slagord används på båda sidorna och de övertrumfar varandra med olika löften — behövs det frågor som fortfarande visar på tydliga skiljelinjer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida