Vårdförbundet har svarat på en remiss från regeringen om bättre behörighetskontroll av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Regeringen vill trygga patienternas säkerhet genom att göra uppgifter om sjukvårdspersonals behörighet mer tillgängliga.

Socialstyrelsen ansvarar för det så kallade HOSP-registret som innehåller uppgifter om legitimerad personal. Detta register är redan i dag till största delen offentligt. Uppgifterna används av vårdgivare, till exempel för att kontrollera behörighet i samband med tjänstetillsättning. De lämnas också ut till Apotekens Service AB för att apotekspersonal ska ha aktuella uppgifter om behöriga förskrivare av läkemedel.

Allmänheten får uppgifter dagligen

Men även allmänheten vänder sig dagligen till Socialstyrelsen för att få uppgifter om enskilda yrkesutövare. Den nuvarande lagstiftningen gör det möjligt för myndigheten att lämna ut uppgifterna manuellt eller via en cd-skiva eller filöverföring. Däremot är det i dag inte tillåtet att publicera uppgifter för direktåtkomst på internet.

Det vill regeringen ändra på. I delbetänkande från Socialdepartementet står det att Socialstyrelsen bör få publicera uppgifter om namn, födelseår, yrke, specialitet, datum för när man fick sin legitimation samt bevis om specialistkompetens. Däremot föreslås att uppgifter om personal som är föremål för beslut om prövotid, begränsad eller indragen förskrivningsrätt eller återkallad legitimation inte ska ingå i registret.

Intrång i den personliga integriteten

 I sitt remissvar anser Vårdförbundet att det är tveksamt om informationen är av så avgörande betydelse för patientens självbestämmande och delaktighet i vården att den ska finnas på internet. Nyttan av att göra uppgifterna mer tillgängliga har vägts mot risken för intrång i den personliga integriteten, enligt delbetänkandet.

Vårdförbundet ifrågasätter om det finns ett så stort samhällsintresse av att allmänheten kan kontrollera legitimerade yrkesutövare i vården att det motiverar att information sprids över internet. Syftet med hur den används kan aldrig garanteras. Dessutom, invänder Vårdförbundet, finns redan möjligheten att kontrollera behörighet genom det offentliga HOSP-registret.

Vårdförbundet understryker att man inte invänder mot att uppgifterna ska vara offentliga, utan mot att allmänheten ska ha direktåtkomst via internet. Dessutom, tillägger förbundet i remissvaret, är det vårdgivarnas ansvar att anställda har den behörighet och den kompetens som krävs. Allmänheten ska kunna lita på att vårdgivarna tar det ansvaret.