Datainspektionen konstaterar efter en anmälan att uppgifter om föräldrars härkomst, språk, tolkbehov och annat inte slentrianmässigt får registreras i barnens patientjournaler. Behandlingen av de uppgifter som får registreras enligt patientdatalagen ska ske individuellt och avgöras från fall till fall.

Som Vårdfokus berättade i januari reagerade en läkare på att den barnavårdscentral i Uddevalla där han hade börjat arbeta rutinmässigt noterade om barnen var av utländsk härkomst. När han fick veta att alla bvc i Uddevalla gjorde så sedan flera år tillbaka gjorde han en anmälan till Datainspektionen.

Primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen skrev i sitt yttrande till Datainspektionen att begreppet "utomnordisk härkomst" var en samlingsindikator som betydde att en eller båda föräldrarna var födda utanför Norden och skulle kunna behöva sådant som tolkhjälp, tbc- eller hepatit B-vaccination, eller mer tid under besöket.

Lovade bättring

Begreppet "utomnordisk härkomst" borde dock inte ha registrerats i journalen, skrev primärvårdsstyrelsen, utan var främst tänkt för statistikändamål. I fortsättningen lovar man dock att varken skriva termen i journalerna eller använda det som statistikunderlag.

Datainspektionen konstaterar att felaktig registrering gjorts i vissa patientjournaler inom barnhälsovården i Västra götalandsregionen och påminner primärvårdsstyrelsen om de grundläggande kraven i personuppgiftslagen. Bland annat att uppgifterna ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet och att inte registrera fler uppgifter än nödvändigt.