Bättre utbildad personal, demensteam och insatser som är jämlika i hela landet. Detta är de viktigaste åtgärderna när Socialstyrelsen nu lägger fram sitt förslag till nationell demensstrategi.

Socialstyrelsen anser att det idag finns stora brister i vård och omsorg för personer med demenssjukdom när det gäller kompetens, samverkan och insatser för både patienter och anhöriga. Utredningen som Socialstyrelsen gjort visar också att det finns brister inom vårdens alla yrkesgrupper när det gäller kunskap om demenssjukdomar.

Stöd sätts in sent

– Det visar sig bland annat genom att långtifrån alla får en diagnos. Även bland dem som får en diagnos är det många som inledningsvis inte får information, stöd och insatser. Det är först senare, när sjukdomen hunnit gå ganska långt, som stöd sätts in, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Vilken hjälp patienter och anhöriga får beror till stor del på var i landet man bor. Därför vill Socialstyrelsen att standardiserade insatser i samband med att en person får en demensdiagnos införs, liksom lokala demensteam. Teamen ska bestå av olika professioner och vara gränsöverskridande mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utbildning av personalen

Andra förslag är grundläggande demensutbildning för personal inom hemtjänsten och mer forskning inom demensområdet.

Personalförsörjningen lyfts också fram som ett viktigt område och det behövs en nationell rekryteringsstrategi, anser Socialstyrelsen.

Utredningen och förslagen har tagits fram på uppdrag av regeringen och överlämnades till äldreminister Åsa Regnér igår för vidare beredning på Socialdepartementet.

I Sverige finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Antalet beräknas ha fördubblats till år 2050.