En utvärdering som Socialstyrelsen gjorde i fjol visade att den palliativa vården av patienter i livets slutskede har stora brister och skiljer mycket mellan olika kommuner, landsting och regioner.

Under 2016 smärtskattades exempelvis bara drygt 40 procent av patienterna under den sista levnadsveckan. Sämst på smärtskattning var Värmland, Norrbotten och Gävleborg.

Alla ska få smärtskattning

För att förbättra den palliativa vården har Socialstyrelsen fastställt nationella målnivåer. Dessa anger hur stor andel av patientgruppen som bör få en viss behandling eller åtgärd.

Ett av målområdena är just smärtskattning, som Socialstyrelsen anser ska göras på samtliga patienter, det vill säga 100 procent, under den sista levnadsveckan.

Ett annat viktigt mål är läkarledda så kallade brytpunktsamtal med patienten om vårdens inriktning och mål. Där är målnivån att minst 98 procent av patienterna ska få sådana samtal.

Munhälsa och trycksår

De fyra övriga målnivåerna för palliativ vård i livets slutskede är:

  • Munhälsobedömning under den sista levnadsveckan ska göras på minst 90 procent av patienterna.
  • Vid behovsordination av opioid mot smärta under den sista levnadsveckan ska göras på minst 98 procent av patienterna.
  • Vid behovsordination av ångestdämpande läkemedel under den sista levnadsveckan ska ges till 98 procent av patienterna.
  • Minst 90 procent av patienterna ska vara fria från trycksår under den sista levnadsveckan.

En uppföljning av hur vårdgivarna lyckats uppfylla de olika målområdena ska göras inom två till fyra år.