Behovet av att andra än sjuksköterskor ska få hantera läkemedel på sjukhusen är stort. Det sa Socialstyrelsen och tog bort det tidigare förbudet i den nya läke­medelsföreskriften som just trätt i kraft.


För att garantera att delegeringen sker säkert gäller en rad strikta regler. Det ska finnas rutiner för när delegering får ske och vilka förutsättningar som krävs. Den som får en delegering ska ha dokumenterad kunskap om hantering av läkemedel och riskerna.


— Målet med den nya föreskriften är att ordination och hantering av läkemedel ska ske på ett säkert sätt och att risken för att en patient ska drabbas av en skada ska minska, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen.


Frågestunder i landstingen

Hon är sjuksköterska och har deltagit i arbetet med att ta fram föreskriften. Det senaste halvåret har hon rest runt med ansvarig jurist och gett föreläsningar och frågestunder i regioner och landsting om föreskriften, som också innehåller många andra förändringar.De nya reglerna har inga begränsningar för delegering vad gäller vilka sorters läkemedel, administrationssätt eller vårdnivåer som är tillåtna. Den handbok för hur föreskriften ska tolkas som skulle komma samtidigt som föreskriften har blivit försenad tills senare i vår.

Oro att tvingas delegera

Varje sjuksköterska bestämmer själv om hen vill delegera. Men det finns en oro för att delegering ska smyga sig in som enda sättet att hinna med jobbet. Så upplever redan sjuksköterskor sitt arbete på många håll i den kommunala vården.


Samtidigt prövar sig sjukhusen fram med en 
ny kompetensmix, där färre sjuksköterskor 
ansvarar för fler patienter med avlastning från fler i andra yrkesgrupper.


— Den bild vi fått av vårdgivarna på mötena är att delegeringar kommer att ske restriktivt, till exempel kan det röra sig om ett fåtal läkemedel till vissa medarbetare som har den kunskap och kompetens som krävs. Delegering ska vara personlig, tidsbunden och följas upp.


Känner inte tillit

Många sjuksköterskor och deras organisationer känner inte samma tillit till de pressade vårdgivarna. En av sjuksköterskorna är Monica Bergqvist, expert på läkemedelshantering på Stockholms läns landsting, lärare på Karolinska institutet och granskare av Vårdhandbokens texter. Hon har även doktorerat i ämnet.— Rent krasst så är den enda anledningen att tillåta delegering att verksamheterna måste kunna fungera med färre sjuksköterskor. Det förstår alla i vården. Delegering hotar patientsäkerheten och det är skrämmande om Socialstyrelsen inte förstår det, när de drivit igenom förändringen trots varningar från sjuksköterskeprofessionen.


Hon menar att det aldrig kan vara helt säkert att delegera läkemedel i akutsjukvården till icke­legitimerad personal.


— Det krävs sjuksköterskeutbildning för behandlingen är avancerad, patienterna är svårt sjuka, byts ständigt ut och läkemedelsrummen är fulla av olika mediciner och synonyma preparat.