Enligt Socialstyrelsens rapport hade 34 procent av alla över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka under 2016. I gruppen 18-64 år var andelen hälften så stor, 17 procent. Men trenden för den äldre gruppen är svagt nedåtgående sedan 2013, medan det motsatta förhållandet gäller för yngre.

Resultaten visar också att personer över 65 år med psykisk ohälsa mer sällan träffar en specialist. I stället får de oftare vård inom primärvården.

Suicid vanligare bland äldre

I den nationella folkhälsoenkäten uppger personer 65 år och äldre mer sällan att de mår psykiskt dåligt och har tankar på suicid. Men sett till statistik över dödsorsaker väljer fler äldre, främst män, att avsluta sina liv genom suicid än de som är 20-64 år.

– Äldre är ofta drabbade av samsjuklighet, både psykisk ohälsa och somatisk ohälsa, vilket ställer ökade krav på vård och omsorg. Sverige har ett nationellt program för att förebygga suicid. Det omfattar alla åldrar. Eftersom många äldre har insatser från både kommuner och landsting är det viktigt med samverkan för att möta behoven hos äldre personer med psykisk ohälsa, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Många läkemedel skrivs ut

Socialstyrelsen rapport visar även att personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa i högre utsträckning får antipsykotiska läkemedel, samt tre eller fler psykofarmaka, jämfört med gruppen 18-64 år.

Yngre och högutbildade får i högre grad psykofarmaka utskriven av specialistvården, medan äldre och lågutbildade i högre grad får den via primärvården.