Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten har lanserat ett digitalt juridiskt stöd på webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården. Här kan du som arbetar i ett landsting, en kommun eller hos en privat arbetsgivare inom vård eller socialtjänst få fördjupade förklaringar till olika juridiska begrepp.

Du kan dels söka efter rubriker i bokstavsordning, dels via ett sökverktyg.

Säg att en patient kommer till dig och begär en rättelse i journalen. Genom att skriva in ordet "rättelse" i sökrutan får du snabbt svar på hur du ska gå till väga: Det ska tydligt framgå att en rättelse av en felaktig uppgift gjorts, vem som har gjort rättelsen och när den är gjord. Däremot får du inte ta bort eller göra en uppgift oläslig.

Utöver den direkta förklaringen får du också veta var du kan hitta mer information, exempelvis i patientdatalagen eller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

På webbplatsen finns även utbildningar om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling i vården och socialtjänsten. Syftet är att inspirera och underlätta för alla som arbetar med e-hälsa och digitalisering i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.