Utredda fall

Barnmorska riskerar prövotid efter flera anmälningar

En nyfödd dog, en bebis fick bestående men efter syrebrist och ytterligare ett barn drabbades av en nervskada. Nu vill Ivo att barnmorskan som varit inblandad i de tre förlossningarna ska få sin kompetens prövad.

När Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fått in tre olika lex Maria-ärenden från Danderyds sjukhus där en och samma barnmorska varit delaktig valde de att starta en specialgranskning.

Barnet dog 

Vid en av förlossningarna, där barnmorskan tjänstgjort som koordinator, låg bebisen i sätesbjudning. Hon tillkallades av den patientansvariga barnmorskan efter att denne förväxlat ett läkemedel och gett värkstimulerande dropp i stället för värkhämmande. Förlossningen påskyndades dramatiskt och de båda barnmorskorna försökte avsluta förlossningen utan att larma på läkare direkt. Barnet drabbades av svår syrebrist och avled 17 dagar senare.

Den patientansvariga barnmorskan åtalades senare i en uppmärksammad rättegång, som Vårdfokus skrivit om. Hon friades dock av tingsrätten.

Vid de två andra förlossningarna där den granskade barnmorskan var ansvarig drabbades det ena barnet av syrebrist med bestående men och det andra barnet av nervskada.

Flera olika brister

Utöver den ordinarie utredningen vid lex Maria-ärenden har Ivo granskat tolv slumpmässigt utvalda patientjournaler där barnmorskan varit patientansvarig. Fokus för granskningen har varit på riskbedömning, fosterljudsövervakning och dokumentation. Genomgången har även omfattat i vilken grad barnmorskan följt klinikens riktlinjer avseende signering och dokumentation av CTG-kurvorna.

I den sammanfattande bedömningen anser myndigheten att barnmorskan uppvisat uppenbara brister vad gäller riskbedömning, fosterljudsövervakning och dokumentation. Bland annat har barnmorskan bedömt riskförlossningar som låg risk, avvaktat för länge med att kontakta läkare och inte reagerat tillräckligt snabbt på avvikande CTG-kurvor. Bristerna är så pass allvarliga att de kan få betydelse för patientsäkerheten, menar Ivo. Därför lämnar myndigheten nu över ärendet till HSAN för ställningstagande om prövotid. 

Prövotid

HSAN kan besluta om en treårig prövotid om en legitimerad yrkesutövare:

  • varit oskicklig i sitt yrke och oskickligheten kan befaras få betydelse för patientsäkerheten,
  • gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne,
  • uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift 
  • på grund av andra omständigheter kan befaras vara olämplig att utöva yrket 
  • om det kan befaras att personen på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande

Vid beslut om prövotid kan det läggas upp en plan som den legitimerade ska följa. Det är Ivo som tar fram förslag på plan, om möjligt i samråd med den det gäller.

  • Under prövotiden får man behålla sin legitimation, men man står under särskild tillsyn av IVO.
  • Om man missköter sig under prövotiden kan det leda till att legitimationen återkallas.
  • Legitimationen kan också återkallas om man inte följt prövotidsplanen.

Källa: Vårdförbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida