Utredda fall

Vrinnevisjukhusets förlossning specialgranskas av Ivo

På senare år har flera allvarliga händelser inträffat i samband med att kvinnor förlösts på kvinnokliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ivo har därför öppnat ett tillsynsärende för att granska kliniken.

Ett av de fall som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utrett handlar om en förlossning där ett barn fastnade med huvudet och fick en hjärnskada.

Föräldrarna bad för flera år sedan Socialstyrelsen att granska sjukvårdspersonalen vid Vrinnevisjukhusets kvinnoklinik. Men klagomålet avvisades av Socialstyrelsen som hänvisade till att händelsen redan hade utretts som ett lex Maria-ärende. Socialstyreslens bedömning var att de åtgärder som hade vitagits av vårdgivaren efter händelsen var tillräckliga och relevanta.

Det ansåg inte paret som senare vände sig till den nya tillsynsmyndigheten Ivo, för att få sin anmälan prövad på nytt. De hade varken fått insyn i Socialstyrelsens utredning eller möjlighet att yttra sig om hur de såg på händelsen. Dessutom påpekade de att en lex Maria-utredning fokuserar på systemfel medan de själva i sitt klagomål vände sig mot att de hade blivit felbehandlade av personalen.

Ivo ansåg att det fanns goda skäl att ompröva Socialstyrelsen beslut. Det har nu lett till att två läkare, samt Region Östergötland, kritiseras av myndigheten.

Läkarna försökte utan resultat att dra ut barnet med hjälp av sugklocka. Det hade då gått 16,5 timmar sedan förlossningen startade. CTG-kurvan avvek kraftigt från det normala och kvinnan hade under hela förlossningen fått värkpådrivande dropp utan nämnvärd effekt. När kejsarsnittet väl lades var det för sent. Barnet föddes till synes livlöst och visade sig senare ha fått hjärnskador.

Ivo har utfört ett flertal inspektioner på kvinnokliniken vid Vrinnevisjukhuset. Både i samband med den aktuella händelsen men även efteråt. Trots att vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att förbättra omhändertagandet har flera liknande händelser uppstått, varför Ivo nu beslutat att öppna ett tillsynsärende för att granska kliniken extra noga.

Diarienummer hos Ivo: 8-2-23703/2013-5.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida